โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์-ศาสตราจารย์พิเศษ 14 ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 9 ฉบับ ภายหลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดังนี้

1. รองศาสตราจารย์(รศ.)เผด็จ สิริยะเสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์(ศ.) ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาฯ

2. รศ.ธนภูมิ โอสถานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศ.สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

3.รศ.นภดล ร่มโพธิ์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

4.รศ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศ. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5.รศ.วิสาขา ภู่จินดา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6.รศ.ไพศาล มุณีสว่าง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

7.รศ.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาเกาหลีศึกษา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.นายไพจิตร สวัสดิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตาแหน่ง ศ.พิเศษ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

9.รศ.พอพันธ์ อุยยานนท์ สังกัดสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10. รศ.อานัฐ ตันโช คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.รศ.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

12.รศ.สมยศ ทุ่งหว้า สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.รศ.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ

14.รศ.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.รวบโจรปล้นร้านทองตลาดโรงเกลือ รับสารภาพนำไปใช้หนี้!
บทความถัดไป‘สิงห์’ผนึกกำลัง’บ้านทองหยอด’เปิดสนามเฟ้นหาดาวรุ่งขนไก่ดวล ‘เมย์-รัชนก’