บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวปรับมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ ลดองค์ประกอบเหลือ 4 ด้าน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เสนอ โดยได้ปรับลดองค์ประกอบมาตรฐานความรู้จาก 11 ด้าน เหลือ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู เช่น เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นต้น 2.ความรู้และศาสตร์การสอน เช่น รู้เท่าทันสังคม และการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เป็นต้น 3.การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เช่น พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น และ 4.ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และชุมชน เช่น ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น และขั้นตอนต่อไป คุรุสภาจะต้องไปแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับคุรสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรุสภา เรื่องคุรุสภาประกาศหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งจะประกาศต่อไป

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า คุรุสภาไม่ได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลัก ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ฉะนั้น ครั้งนี้เป็นแค่แก้ไขเล็กน้อยใน มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จาก 11 ด้าน เหลือ 4 ด้าน ซึ่งแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเน้นเรื่องของความรู้เชิงสมรรถนะให้ชัดเจนขึ้น เพราะจะมีผลต่อการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน

“ส่วนประเด็นจัดการสอนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะใช้หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปีนั้น เป็นเรื่องของสถาบันการศึกษา ไม่เกี่ยวกับผม หรือคุรุสภา ที่จะเข้าไปกำหนดให้จัดกี่ปี อีกทั้ง กฎหมายกำหนดชัดเจนว่าผู้มาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องจบปริญญาตรี เพียงแต่ว่าสถาบันการศึกษาต้องจัดสอนให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด เท่าที่ติดตามข่าว ทราบว่าสถาบันการศึกษาตกลงกันว่าจะจัดทำหลักสูตรผลิตครู 4 ปี แต่ไม่ว่าจะจัดหลักสูตรผลิตครู 4 ปี หรือ 5 ปี ต้องจัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า สำหรับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขณะนี้คุรุสภาได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าว ส่วนจะต้องมีผลย้อนหลังไปถึงผู้ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2557-2558 หรือไม่ ยังไม่มีข้อยุติ ขอให้ใจเย็นๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ไปดูรายละเอียดก่อน อย่าให้ตนชี้นำไปทางใดทางหนึ่ง ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“เมกา แรลลี่ ไดนิ่ง” (Mega Rally Dining)
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา
บทความถัดไปออราเคิล คลาวด์ ขับเคลื่อนชุมชนสตาร์ตอัพของม.รังสิต