โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘ราชบัณฑิต’ จำนวน 5 ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

1. ศาสตราจารย์มนัส สุวรรณ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนิภา จรูญเวสม์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี สำนักวิทยาศาสตร์


4. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ สำนักวิทยาศาสตร์

5. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) สำนักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ผู้รับสนองพระราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้รวบเพจ’ช่างแมว’-‘ช่างตู่’ชวนขาซิ่งมั่วสุมแข่งรถ เดิมพัน 1 ล้าน
บทความถัดไปสลด! ด.ช.ม.2 อยากเล่นน้ำกระโดดลงคลอง ว่ายไม่แข็งจมดับ