อธิการมศก.ลาออกแล้ว สภามหา’ลัยออกประกาศ ตั้ง ‘รองอธิการบดี’ รักษาการแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้นายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ลงนามในหนังสือคำสั่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2066/2561 เรื่อง แต่ตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มศก. ดังนี้ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายวันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมศก.ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา  เนื่องจากนายวันชัย ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มศก. ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรคสองแห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 โดยมติสภามศก.ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่งตั้งนายปัญจพล  เหล่าพูนทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มศก. เป็นรักษาการแทนอธิการบดีมศก. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมศก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้โทรติดต่อไปยังนายวันชัย เพื่อสอบถามถึงสาเหตุการลาออก  โดยนายวันชัย กล่าวว่า ไม่สะดวก ขณะที่ก่อนหน้านั้น นายวันชัย เคยให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวมติชน ว่า ตรงนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัว หากลาออกก็ไม่เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างแน่นอน ส่วนเหตุผลจะเป็นเรื่องใดนั้น ตนยังไม่ขอพูด ถ้าลาออกจริงก็จะรู้กันเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon