สิ้นแล้ว ‘เขมานันทะ’ ศิลปินแห่งชาติ แวดวงปรัชญาสูญเสียครั้งใหญ่ นักเขียนดังอาลัยล้น

ภาพจาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24878

เมื่อวันที่ 13 มกราคม รายงานข่าวแจ้งว่ามีการเปิดเผยถึงการเสียชีวิตของนายโกวิท เอนกชัย หรือ เขมานันทะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2550 ซึ่งจากไปอย่างสงบที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยอายุใกล้ครบ 81 ปี โดยมีบุคคลในวงการนักคิด นักเขียน และนักปรัชญาร่วมโพสต์แสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก อาทิ นายคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นายพินิจ นิลรัตน์ นักเขียนชื่อดัง และนายวิจักขณ์ พานิช นักวิชาการด้านศาสนา รวมถึงนายอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นต้น

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

นายโกวิท เกิดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้อุปสมบท และฝึกปฏิบัติธรรมกับพุทธทาสภิกขุ ต่อมาได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์จำนวนมากไว้ที่โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย  ได้รับการยกย่องว่าสร้างผลงานที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยความและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีเจตนามุ่งประสานความคิดความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพกับทุกศาสนาในโลก นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมในการวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวางจนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อุทิศ เหมะมูล

จุดเด่นของผลงานอยู่ที่ความสามารถในการสืบสานและหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้อย่างมีวรรณศิลป์ โดยมุ่งหวังให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันในสังคมโลกด้วนสันติ เขาจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2550 นอกจากยังเคยได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2542 และได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี พ.ศ. 2549 จากมูลนิธิอมตะ

ตัวอย่างผลงาน

สุดปลายแผ่นดินโลก, เดินทางไกลกับไซอิ๋ว, เค้าขวัญวรรณกรรม, ไตร่ตรองมองหลัก, ผลงานเขียนเป็นร้อยกรอง เช่น  นิราศยุโรปนิราศหิมาลัย และ กุศลเสน่หา, จากดักแด้สู่ผีเสื้อ สำนักพิมพ์พิมพ์คำ ได้รับรางวัลที่ 2 ของหนังสือประเภทสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547

นอกจากเป็นที่รู้จักในนาม เขมานันทะ ยังใช้นามปากกาอื่นๆ อาทิ รุ่งอรุณ ณ สนธยา ฉับโผง กาลวิงก์ และ มุนีนันทะ

ข้อมูลส่วนหนึ่งจากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

พินิจ นิลรัตน์

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘โอ๊ค’ ฉะ เลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง พท.ใช้ที่หาเสียงไม่ได้ แต่พลังประชารัฐได้เต็มที่
บทความถัดไปไม่ได้มีดีแค่เรื่องการแสดงและพิธีกร ไปฟัง น้องณิริน ลูกสาวแม่หนิง ปณิตา โชว์สกิลการร้องเพลง