คุรุสภาประกาศผลเทียบโอนความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 101 เกือบ 600 ราย

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 101 จำนวน 568 คน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต 147 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 188 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 5 คน หลักสูตรอื่นๆ 228 คน ผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้วิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์รับวุฒิบัตร ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้มาตรฐานละ 300 บาท ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th แล้วถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินเก็บไว้ ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของท่าน พร้อมหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงมาที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะได้จัดส่งวุฒิบัตรเป็นหลักฐานการรับรองความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการเทียบโอนต่อไป ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผ่านการเทียบโอนความรู้ เงื่อนไขการจัดส่งวุฒิบัตร และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

บทความก่อนหน้านี้ศุภชัย เจียรวนนท์ “ปลื้ม” กฎเหล็ก “ซีพี” ส่งลูกขึ้น “สตาร์ตอัพ” ระดับโลก
บทความถัดไปเอสเอ็มอีแบงก์ร่วมธุรกิจสตาร์ทอัพแล้ว4 ราย