ด่วน!! ราชกิจจาฯ ประกาศใช้มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องนำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี)  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 2.กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา

 3.กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 4.กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 5.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 6.กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา

 7.กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

 8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา


 9.กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 10.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 11.กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

 12.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

 13.กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน

 14.กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

 15.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ

 16.กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี)    มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชาอีกหลายสาขาวิชา มากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชาได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล กลุ่มสาขาวิชาโยธา กลุ่มสาขาวิชาการควบคุมอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ กลุ่มสาขาวิชาเหมืองแร่ กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์กลุ่มสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเฉพาะอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้‘พีมูฟ’ ออกแถลงการณ์ประณาม สนช. ฉะ ไม่ฟังเสียง ปชช. เป็นบุคคลล้มละลายทางความน่าเชื่อถือ
บทความถัดไป‘ครูจอมทรัพย์-ครูอ๋อง’ นอนคุก ลุ้นศาลอุทธรณ์ชี้ประกันตัวหรือไม่