‘คุรุสภา’ แจ้งคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เร่งครูติดต่อด่วน หมดเขต 10 เม.ย.นี้

‘คุรุสภา’ แจ้งคืนค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพ เร่งครูติดต่อด่วน หมดเขต 10 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่มีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้ยกเว้นการเก็บยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพ ไว้ให้สมาชิกสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548 แจ้งขอคืนเงินดังกล่าว แต่จนถึงปัจจุบันมีผู้ขอรับเงินคืนไปแล้ว จำนวน 319,306 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของจำนวนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมด จำนวน 326,126  ราย ยังคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ขอคืนจำนวน 6,820 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยขอให้ผู้มีสิทธิที่ประสงค์จะขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพที่ได้ชำระไว้ ยื่นคำขอคืนเงินได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

“ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาการให้ยื่นคำขอคืนเงินมากว่า 10 ปีแล้ว ผู้มีสิทธิยังมาขอรับเงินคืนไม่ครบ ซึ่งคุรุสภาก็ห่วงใยอยากให้มาติดต่อขอรับเงินคืนได้อีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ โดยผู้ที่มีสิทธิต้องนำเอกสารหลักฐาน ในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมมายื่น ดังนี้ 1.แบบคำขอคืนเงิน, ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 มีนาคม 2548, สำเนาหน้าปกสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่น ที่ระบุชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี  ผู้ขอรับเงินคืน, ใบสำคัญรับเงินของคุรุสภา ซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อได้ส่งเงินคืนให้สมาชิกแล้ว โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบการชำระเงิน ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำอยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Call Center หมายเลข 02-304 9899  ว่าได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ และการขอคืนเงินต้องมีเอกสารตามที่กำหนด เพื่อประกอบการขออนุมัติเบิกเงินคืนให้สมาชิก” นางวัฒนาพร กล่าว

บทความก่อนหน้านี้พระสงฆ์ไทยแสดงวิสัยทัศน์งดงามบนเวทีสหประชาชาติ
บทความถัดไปช็อก! ขุดกบ เขียด เจอระเบิดลูกเกลี้ยง