ราชกิจจาฯ เผยชื่อ 46 หน่วยงานรัฐจัดงบฯหนุนสร้างนวัตกรรม ‘หมออุดม’ เชื่อเป็นประโยชน์

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร เนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562  ดังนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , กองทุนสนับสนุนการวิจัย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,คุรุสภา , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , สถาบันอนุญาโตตุลาการ ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ , สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , สถาบันวัคซีนแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มหามกุฎราชวิทยาลัย , ม.เกษตรศาสตร์ , ม.ขอนแก่น , ม.เชียงใหม่ , ม.ทักษิณ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นวมินทราธิราช , ม.บูรพา , ม.พะเยา  ,ม.มหิดล , ม.แม่โจ้ ,ม.แม่ฟ้าหลวง , ม.วลัยลักษณ์ , ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ,ม.ศิลปากร , ม.สงขลานครินทร์, ม.สวนดุสิต , ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย , สถาบันดนตรีกัลป์ยาณิวัฒนา ,สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นพ.อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า  เรื่องนี้มีการดำเนินการตั้งแต่สมัย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีชื่อในประกาศนี้สร้างนวัตกรรม ซึ่งรัฐจะสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เป็นพิเศษ และจัดซื้อนวัตกรรมที่สร้างได้อย่างน้อยร้อยละ 30 จึงต้องประกาศขึ้นบัญชีหน่วยงานต่างๆ  ขอยืนยันว่าประกาศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานที่มีชื่อในบัญชี หากสร้างนวัตกรรมก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุน  เช่น มหาวทิยาลัยสร้างนวัตกรรมต่างๆ  สำหรับคุรุสภา และ สกสค.ที่นำมาอยู่ในบัญชีนี้ ก็เพราะเป็นหน่วยสร้างนวัตกรรมหลักสูตรครู หรือกรณี หน่วยงานด้านสาธารณสุข หากโรงพยาบาลสร้างนวัตกรรม ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเช่นกัน  ทั้งนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสังกัด ทุกหน่วยยังสังกัดเดิม ส่วนมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับผลกระทบ ยังเข้าสู่โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนที่วางไว้  อย่างไรก็ตามมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสอบถามตนเข้ามามาก เพราะเรื่องนี้ตนยอมรับว่า ทำมานานแล้ว และก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ไม่ได้บอกให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า ดังนั้นตนจึงให้ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ส่งหนังสือทำความเข้าใจให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

อ่านรายละเอียด  ราชกิจจานุเบกษา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon