โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ.  2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้มาตรา1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ.  2562 ” มาตรา2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา3ให้ยกเลิก(1) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาพ.ศ.  2548 (2) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับที่2)  พ.ศ.  2555 มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้
คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

บทความก่อนหน้านี้“จดหมายถึงนายพลและพรรคพวก” โดย เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
บทความถัดไป‘วัฒนา’ ตบบ่า ‘ธนาธร’ สู้เผด็จการมีต้นทุนต้องจ่าย แต่เป็นหน้าที่นักการเมืองที่มาจากปชช.