‘บอร์ด กมว.’ เคาะเกณฑ์ ‘สอบตั๋วครู’ ต้องสอบวิชาเอก-ยุบหลักสูตร ป.บัณฑิต

‘บอร์ด กมว.’ เคาะเกณฑ์ ‘สอบตั๋วครู’ ต้องสอบวิชาเอก-ยุบหลักสูตร ป.บัณฑิต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่าในการประชุม กมว.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมหารือในประเด็นการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองคือหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น จากเดิม กมว.กำหนดให้สอบวิชาชีพครูเพียงอย่างเดียวไม่ต้องสอบวิชาเอก และต้องมีเกรดวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.50 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าอาจจะมีกระแสวิพากษณ์วิจารณ์ว่าจะเกิดการลักลั่นขึ้นหรือไม่ ทำไมไม่ให้สอบทั้งหมด อีกทั้งมาตรฐานหลักสูตรได้กำหนดผู้ที่จบการศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00 อยู่แล้ว ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติยกเลิกการกำหนดเกรดวิชาเอกขั้นต่ำ แต่กำหนดให้สอบวิชาเอกเพิ่มเข้าไปด้วย โดยใช้การสอบวิชาเอกตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ดังนั้นต่อไปนักศึกษาที่จบต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  และกมว.จะแจ้งมตินี้ ให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทราบต่อไป

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการรับรองหลักสูตรปริญญาเอก ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ส่วนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป กมว.จะรับรองถึงระดับปริญญาโทเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนในระดับปริญญาเอกสามารถเรียนได้นุ่มลึกมากขึ้น ไม่ต้องสนใจทำตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่วนหลักสูตรในระดับปริญญาโท หากผู้เรียนต้องการรับใบประกอบวิชาชีพครูด้วย จะต้องทำตามมาตรฐานกำหนดที่คือ ต้องปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสอนวิชาเอกในสถานศึกษาด้วย ถึงมีสิทธิจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

“ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต โดยจะยกเลิกตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป แต่มีช่องทางเพิ่มเติมให้ โดยให้สถาบันผลิตครูเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นครู เพื่อให้คนที่ไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงมาอบรม เมื่อผ่านอบรมและสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว กมว.จะออกใบปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การกำกับดูแลและนิเทศก์งานจากอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่อบรม และให้สถาบันผลิตครูออกใบรับรองนิเทศก์การสอน โดยผู้อบรมสามารถนำใบรับรองนิเทศก์การสอนที่สถาบันออกให้ มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้”นายเอกชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมื่อพูดจะมีคนฟัง
บทความถัดไปวิเคราะห์เบื้องลึก ชิงเก้าอี้ ‘กระทรวง ศก.’