‘อว.’ เตรียมพร้อมมหา’ลัย ขอการรับรองจาก ABET ยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

‘อว.’ เตรียมพร้อมมหา’ลัย ขอการรับรองจาก ABET ยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ​5 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report: SSR) เพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)”

นางอรสา กล่าวว่า ​การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการส่งเสริมให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นำร่องของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ คือ Professor Ho Hwie Chie, Dean of BINUS ASO Engineering School และ Miss Lidya Sin, Program and Collaboration Coordinator for Overseas Higher Education for ASIA Region จาก Bina Nusantara University (BINUS University) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรในการประชุม ​ซึ่ง​BINUS University เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศอินโดนีเซีย (อันดับที่ 8) ตามการจัดอันดับของ QS World University Ranking โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจาก ABET แล้ว จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. วิศวกรรมโยธา และ 3. วิศวกรรมอุตสาหการ

นางอรสา กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของ ABET และเทคนิคในการจัดทำรายงานในเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ ได้แก่ Criteria 1: Students Criteria: 2 Program Educational Objectives (PEOs) Criteria: 3 Student Outcomes (SOs) Criteria 4: Continuous Improvement Criteria 5: Curriculum Criteria 6: Faculty Criteria 7: Facilities และ Criteria 8: Institutional Support โดยวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์และประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซีย ที่ได้รับจากการทำการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีผู้แทนจากหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์นำร่องของสถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของแต่ละแห่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาค และอาจารย์ประจำภาควิชาที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร จำนวนกว่า 50 คน

“อว. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา และได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ABET จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของบัณฑิตไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนและนานาชาติในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์คุณภาพอุดมศึกษาไทยให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก”นางอรสา กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ศธ.’ เร่งแก้ปัญหาเด็กนักเรียนไทยไม่มีเลข 13 หลัก 7.8 หมื่นคน
บทความถัดไปทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ปลื้ม!!คว้าลิขสิทธิ์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ 3 ฤดูกาล