ราชกิจจาเผยแพร่พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ขรก.-ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ ฉบับล่าสุด

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ.  2562  มีสาระสำคัญ อาทิ “ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า(1)ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ
(2)ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ
(3)ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า(1)มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น  หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ( 2)วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอื่นที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ(3)โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย(4)โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอื่น  หรือองค์การของรัฐบาลที่  ก.พ.  รับรองคุณภาพ

อ่านรายละเอียด

บทความก่อนหน้านี้ตั้ง“วุฒิภูมิ จุฬางกูร”นั่งซีอีโอนกแอร์
บทความถัดไป‘แร็ปเตอร์ส’ เผด็จศึก ‘วอร์ริเออร์ส’ 4-2 เกม ผงาดแชมป์ลีก ‘บาสเอ็นบีเอ’ สมัยแรก