‘กมว.’ เห็นชอบ ‘หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู’ แทน ป.บัณฑิต เร่งปรับปรุงก่อนเสนอ ‘บอร์ดคุรุสภา’

‘กมว.’ เห็นชอบ ‘หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู’ แทน ป.บัณฑิต เร่งปรับปรุงก่อนเสนอ ‘บอร์ดคุรุสภา’

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม กมว. ว่า ที่ประชุมพิจารณากำหนดให้ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต โดยให้เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 เป็นปีสุดท้าย และที่ประชุมเห็นชอบในหลักการขั้นตอนการเข้าสู่วิชาชีพครู ของผู้ที่ไม่ได้เรียนปริญญาทางการศึกษา โดยให้สถาบันผลิตครูเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู แทนหลักสูตร ป.บัณฑิต ให้กับคน 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 1.ผู้ที่ไม่เรียนจบปริญญาทางการศึกษา และ 2.นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ไม่ได้เรียนสาขาการศึกษา เข้ามาเรียนในหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู โดย กมว.จะจัดทำหลักสูตรต้นแบบ โดยอิงจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) เพื่อให้สถาบันผลิตครูไปปรับใช้ เมื่อผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาความเป็นครูจบ จะต้องเข้ารับการทดสอบความเป็นครูจากสถาบันผลิตครู

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า เมื่อผู้เรียนผ่านการทดสอบความเป็นครูจากสถาบันผลิตครูแล้ว จะต้องเข้าสอบขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (เฉพาะวิชาครู) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง เมื่อผู้เรียนสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จากคุรุสภา ซึ่งใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้ จะมีอายุ 2 ปี ซึ่งภายใน 2 ปีนี้ ผู้เรียนจะต้องหาสถานศึกษาไปปฏิบัติการสอนวิชาเอก เป็นเวลา 1 ปี และอาจารย์ในสถาบันผลิตครูจะต้องส่งอาจารย์เข้ามานิเทศการสอน เมื่ออาจารย์นิเทศออกใบรับรองว่าผู้เรียนนั้นปฏิบัติการสอนผ่านแล้ว ผู้เรียนจะสามารถขอสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (วิชาเอก) ได้ เมื่อผ่านการทดสอบ ผู้เรียนจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ตนคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

“ทั้งหมดนี้เป็นหลักการ ขั้นตอนการเข้าสู่วิชาชีพครู ของผู้ที่ไม่ได้เรียนปริญญาทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม การเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู สถาบันผลิตครูจะต้องเปิดสอนวิชาเอกด้วย ไม่ใช่เฉพาะวิชาครูเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องไปประกาศ และทำความเข้าใจกับผู้เรียนต่อไปว่าหากต้องการเข้าสู่วิชาชีพครู จะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย ซึ่งหลักการเหล่านี้ จะถูกนำไปปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเชิงมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาให้ความเห็น ว่าหลักสูตรพัฒนาความเป็นครูต้นแบบที่คุรุสภาทำนั้นสมควรปรับแก้ในจุดใด แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)พิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อไป ”นายเอกชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon