เปิดประวัติ 4 สมเด็จฯ ใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 74 รูป ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ สมเด็จใหม่ 4 รูป แต่ละรูปมีประวัติดังนี้

๐ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์
พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นามเดิม ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2480 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)

บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 3 เมษายน 2491 ที่วัดยางน้อย ต.ก่อเอ้ พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ต.ก่อเอ้ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ 20 กรกฎาคม 2501 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.6) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.6 (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เขมงฺกโร

การศึกษา/วิทยาฐานะ แผนกธรรม-บาลี
พ.ศ.2497 สอบนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดยางน้อย ต.ก่อเอ้
พ.ศ.2497 สอบนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดยางน้อย ต.ก่อเอ้
พ.ศ.2497 สอบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
พ.ศ.2501 สอบประโยค ป.ธ.3 สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2503 จบชั้นบาลีอบรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยฐานะพระปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา

แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ.2491 จบชั้นประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนประชาบาล (พรหมพิทยา) บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้

การปกครองคณะสงฆ์
พระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ (สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง) พ.ศ.2527
กรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ.2544
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ พ.ศ.2544
เป็นประจำกองงานเจ้าคณะตรวจการภาค 3 สนองงานบริหารคณะสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) พ.ศ.2521-2510
เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ สนองงานบริหารคณะสงฆ์ในหนเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2508-2510
เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก สนองงานบริหารคณะสงฆ์ในหนตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ.2510-2530
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ.2516-2544

งานการศึกษา
พ.ศ.2516 เป็นผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
พ.ศ.2544 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๐ พระสาสนโสภณ วัดโสมนัส เป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
พระสาสนโสภณ ฉายา ฐิตวณฺโณ วิทยฐานะ ป.ธ.9, นธ.เอก. เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร อดีตเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)

นามเดิมว่า พิจิตร ถาวรสุวรรณ เป็นบุตรคนโต ในจำนวน 9 คน ของนายแก้ว และนางโผ้เลี่ยน ถาวรสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2479 ที่หมู่บ้านพังขาม อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่ออายุได้ 5-7 ขวบ บิดามารดาได้ย้ายไปทำงานที่อื่น จึงได้อยู่ในความอุปการะของยายคือนางชุม แจ่มใส เมื่ออายุย่างเข้า 8 ขวบได้ย้ายตามบิดามารดา ไปอยู่ที่บ้านดอนคัน เพื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนลือสิทธิ์วิทยา วัดธรรมประดิษฐ์ จนจบการศึกษา และได้ช่วยบิดามารดาทำงานอยู่ที่บ้าน

อุปสมบทเมื่ออายุได้ 15 ปี จึงขออนุญาตบรรพชา แต่มารดาบิดาไม่อนุญาต จึงขอผลัดไว้อีก 3 ปี ในระหว่างที่รอ 3 ปี ได้ช่วยบิดามารดาทำงานอย่างขยันขันแข็ง และเตรียมตัวในการบรรพชาอย่างจริงจัง เมื่อมีเวลาว่างก็ไปอยู่ที่วัดธรรมประดิษฐ์เพื่อเป็นการฝึกข้อวัตรปฏิบัติ จนปี พ.ศ.2496 ขณะอายุได้ 17 ปี ได้รับอนุญาตให้บรรพชาได้ โดยพระอุดมศีลคุณ (เริ่ม นนฺทิโย) วัดบุรณศิริมาตยาราม ผู้เป็นหลวงอา ในสมัยที่เป็นพระครูปลัดเถรธรรมวัฒน์ ได้นำไปฝากให้บวชที่วัดโสมนัสวิหาร โดยถวายตัวเป็นศิษย์ของพระวินัยวงศ์เวที (พวง ธมฺมธโร) ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2496 โดยสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) ขณะยังเป็นพระอมรมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวินัยวงศ์เวที (พวง ธมฺมธโร) เป็นพระศีลาจารย์ และได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และนักธรรมชั้นเอกตั้งแต่เป็นสามเณร

เมื่ออายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2499 โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) ในสมัยที่ยังเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระอมรมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

การศึกษา
พ.ศ.2499 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.2500 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค และทรงจำปาฏิโมกข์ได้
พ.ศ.2501 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค
พ.ศ.2503 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค
พ.ศ.2505 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค
พ.ศ.2509 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค และจบปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.2511 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง จากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (พ.ธ.ต.)
พ.ศ.2512 สอบชิงทุนการศึกษาของสภามหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอินเดีย และได้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวรรณคดีสันสกฤต แล้วได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสี (B.H.U.) เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 2 ปี และได้ศึกษาภาษาฮินดี จนสามารถพูดภาษาฮินดีได้
พ.ศ.2514 สอบได้ปริญญาโท (M.A.) ทางวรรณคดีสันสกฤต และสอบได้อนุปริญญาทางภาษาฮินดี (Dip. in Hindi) จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
พ.ศ.2517 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

สมณศักดิ์
5 ธันวาคม 2519 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิกวี
5 ธันวาคม 2531 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิกวี ตรีปิฎกธรธรรมานุสิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม 2536 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิกวี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม 2543 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิสุทธิกวี ศรีพุทธศาสน์โกศล โสภณธรรมวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม 2552 ได้รับพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏที่ พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุล สุนทรศาสนดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์
เจ้าคณะภาค 16, 17, 18 (ธรรมยุต)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

๐ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธ เป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
พระพรหมมุนี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง รองแม่กองงานพระธรรมทูต หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 7 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
นามเดิมว่า สุชิน มงคลแถลง เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2493 ที่ ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

บรรพชา และอุปสมบท พระพรหมมุนี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2505 โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2513 โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสิริวัฒนเมธี (ทองคำ กมพุวณโณ) และพระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมคุณ (เจียร เขมาจาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า อคฺคชิโน

วิทยฐานะ
พ.ศ.2510 สอบประโยค 1-2
นักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์
พ.ศ.2516 พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูเมธังกร
พ.ศ.2518 พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูโฆษิตสุทธสร
พ.ศ.2519 พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูวิจารณ์ภารกิจ
พ.ศ.2523 พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูสุตตาภิรมย์
พ.ศ.2528 พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชินวงศเวที
พ.ศ.2535 พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปฏิภาณโกศล วิมลกิจจาทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2540 พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรเมธี ศรีปฏิภาณโกศล สุวิมลคณาทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2544 พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวรเมธี ศรีปริยัตินายก ดิลกศาสนกิจ วิจิตรธรรมคุณาภรณ์ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.2553 พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมมุนี ศรีวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารโสภณ โกศลปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๐ พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรฯ เป็นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
พระพรหมมังคลาจารย์ นามเดิม ธงชัย ฉายา ธมฺมธโช เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และรองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ต่อมาได้บวชเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช

รางวัล
รางวัลผู้บริหาร และสนับสนุนสถานศึกษาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาดีเด่นของโลก ประจำปี 2554
รางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข็มเสมาคุณูปการ และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ จากกระทรวงศึกษาธิการ

สมณศักดิ์
5 ธันวาคม 2534 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร
12 สิงหาคม 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวิสุทธาจารย์
5 ธันวาคม 2538 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภาวนาวิกรม ธำรงสมถวิปัสสนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
12 สิงหาคม 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุสิฐ โสภิตศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม 2554 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุยุต วิสุทธิศาสนกิจวิธาน ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม 2556 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมมังคลาจารย์ ภาวนากิจวิธานโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปีศาจแดง’เฉือนชนะ ‘ไก่เดือยทอง’ 2-1 อุ่นเครื่องไอซีซีที่ฮ่องกง
บทความถัดไปผู้อ่านมติชน ส่วนใหญ่เห็นว่า เรื่อง ‘เตาเผาขยะ’ กทม.เป็นประเด็นสำคัญ 2 รองผู้ว่าฯกทม.ลาออก