ราชภัฏจัดสัมมนาถกปัญหาฝึกสอนครู 4 ปี

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ(สครภ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สครภ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ได้จัดประชุมสัมมนาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(หลักสูตร 4 ปี)ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนอาจารย์นิเทศก์ และผู้ดูแลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประมาณ 160 คน เข้าร่วมประชุม

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เนื่องจากพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 44(3) กำหนดผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด กอปรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(มคอ.1)สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์(หลักสูตรครู 4 ปี) พ.ศ.2562 ข้อ 16.5(3) ระบุ “การฝึกประสบการวิชาชีพครูสถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่เข้าศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเข้มข้นให้มากขึ้นตามลำดับ จนถึงปีสุดท้ายควรจัดควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา และสถาบันมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทำแผนปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูสามารถทำหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา”

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากจนถึงปัจจุบันคุรุสภายังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินปฏิบัติการสอน ทำให้แต่ละสถาบันไปจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันจัดเป็นรายวิชาให้ฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นที่ปี 1-3 รายวิชาละ 2 หน่วยกิต และวิชาฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ 6 หน่วยกิตในชั้นปีที่ 4 บางสถาบันจัดเป็นรายวิชาให้ฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นที่ปี 1-3 แต่กำหนดหน่วยกิตแตกต่างกันไป รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต และชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ 6 หน่วยกิต บางสถาบันกำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบในชั้นปีที่ 4 ทั้งสองเทอม จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อระดมสมองเพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้หลักสูตรครู 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้นำแนวคิดการบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน(Work Integrated Learning : WIL) มาใช้ในการสร้างครู เรียกว่า School Integrated Learning : SIL โดยจะบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นเสมือนสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกิดจากสถานการณ์จริงในบริบทของสถานศึกษา คณะครุศาสตร์และสถานศึกษาร่วมรับผิดชอบการพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์ครุศาสตร์ร่วมสอน และเป็นโค้ชในชั้นเรียนร่วมกับครู ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ(พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีอัตลักษณ์ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะครุศาสตร์และสถานศึกษาจะร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon