มูลนิธิหลวงพ่อรวยช่วยน้ำท่วมที่ร้อยเอ็ด

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำคณะมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ซึ่งประกอบด้วยพระปลัดนิวัตน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี นายนริศ แจ่มใส นายกำจัด ลำดับศรี นายสมชาย รักษาศักดิ์และคณะกรรมการมูลนิธิได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ประกอบด้วย ถุงยังชีพ10,000 ถุง ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 700 ถุง เงิน 150,000บาท ไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย บ้านไผ่ล้อม อ.เชียงขัวญ บ้านดอนแดง บ้านสำโรง บ้านดอนคำ อ.พนมไพร

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนตามวัตถุประสงค์ของพระมงคลสิทธาจารย์ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เพื่อช่วยเหลืออุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ งานการศึกษาและสาธารณสงเคราะห์ทั่วไป

การไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จัวหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความยินดีปรีดาทั้งผู้ให้และผู้รับ


บทความก่อนหน้านี้มติประชาคมตาก ไม่ยอมให้ FPT เดินท่อน้ำมัน ผ่านเขตพระราชฐาน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทความถัดไปผู้บริหารฮ่องกงกร้าว ต่างชาติไม่มีสิทธิแทรกแซง ย้ำความรุนแรงไม่ใช่ทางออก