‘สกศ.’ รับลูกคุณหญิงกัลยา จัดประชุมวิชาการ ‘สอนโค้ดดิ้งอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ’

‘สกศ.’ รับลูกคุณหญิงกัลยา จัดประชุมวิชาการ ‘สอนโค้ดดิ้งอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ’

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ สกศ. กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมวิชาการ เรื่องสอนโค้ดดิ้งอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จในสถานศึกษา” ว่า การสอนโค้ดดิ้งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เตรียมทักษะเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กเตรียมตัวสู่การเขียนโปรแกรม และสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ซึ่งการสอนโค้ดดิ้งในไทยนั้นมีแนวทาง ดังนี้ กำหนดเป็นนโยบายของ ศธ. และนำร่องสู่งห้องเรียน 3,000 แห่ง ทั่วประเทศเริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และขับเคลื่อนการเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 8,224 แห่ง โดยร่วมมือกับ สวทช.

“การเรียนโค้ดดิ้งนั้นปัจจุบันไม่ทำไม่ได้แล้ว เพราะต่างประเทศเริ่มบรรจุโค้ดดิ้งเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน เช่น อังกฤษ อเมริการ ออสเตรเลีย เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศอื่นเริ่มตื่นตัวแล้ว ซึ่งการเรียนโค้ดดิ้ง เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนไปที่ละเปลาะ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผนเมื่อฝึกฝนไปสักระยะ จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบ unplugged coding ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนแก้โจทย์ให้เหมาะสมกับวัย” นางวัฒนาพร กล่าว

นางวัฒนาพรกล่าวต่อว่า ขณะนี้จะพบว่าในตลาดมีสื่อสารสอนโค้ดดิ้งมากมาย โรงเรียน ครูจะเป็นผู้เลือกสื่อการเรียนการสอนให้ดี เช่น การสอนโค้ดดิ้ง โดยการใช้ social platforms การใช้หุ่นยนต์ผึ้ง หรือBee-Bots หรือการสอนด้วย Code.org หรือการใช้โปรแกรม Scratch ในการสอน เป็นต้น เพื่อนำหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด ไปพัฒนาผู้เรียนจนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ด้านนางรภัสสรณ์ ช้างจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสอทธิอุปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนนำสอนแบบโค้ดดิ้ง มาใช้จัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถม ซึ่งจากการเรียนพบว่านักเรียนนั้นเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักวางแผน เข้าใจในหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคบ้าง เช่น นักเรียนบางคนจำสัญลักษณ์ไม่ได้ ตัดสินใจไม่รอบคอบ บางคนขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนแก้ไขโดยให้นักเรียนฝึกย้ำ และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อธิบายความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น

นายณัฐพล บัวอุไร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ตนเชื่อว่าการสอนโค้ดดิ้ง และการสอนวิทยาการคำนวณ เป็นหลักสูตรนี้เปลี่ยนแปลงประเทศได้แล้วเข้ากับยุคสมัย ถ้าครูเห็นความสำคัญของวิชานี้ ว่าจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง จะสามารถสอนนักเรียนได้ดี ทั้งนี้นอกจากผลดี และผลกระทบจากเทคโนโลยีมีอยู่ เราต้องสอนให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อ สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม ไม่ละเมิดสิทธิหน้าที่ผู้อื่น และรู้กฎหมายด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon