ทปอ.ถกอว.จัดงบวิจัยมหา’ลัย หลังต่อถูกตัด

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 10-11 ตุลาคม ทปอ.จะมีการประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายแผน และฝ่ายวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส เพื่อสรุปเป็นหนังสือปกขาวเสนอต่อนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปลายเดือน ตุลาคมนี้ สำหรับปัญหางบประมาณประจำปี 2563 ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทปอ.รับทราบจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเบื้องต้นว่า งบวิจัยและงบดำเนินการของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ถูกปรับลด ซึ่งต้องยอมรับว่างบวิจัย เป็นงบที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้สู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการด้านแผนและงบประมาณของ ทปอ. ได้มีการหารือกับ รัฐมนตรีว่าการอว.และ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้
“ผมในฐานะประธาน ทปอ. จะต้องไปชี้แจงด้านงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะพยายามชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของงบด้านวิจัยที่มีต่อมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมางบวิจัยอาจเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) แต่ตอนนี้วท. รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น อว. แล้ว หากตัดงบวิจัยของมหาวิทยาลัยไป ก็จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ทั้งที่ทปอ.จะเข้าพบกับ อว. ก็จะหารือถึงเรื่องงบวิจัยด้วย” นายสุชัชวีร์ กล่าว
นพ.สรนิต กล่าวว่า ยืนยันว่างบด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ไม่ได้ถูกตัด แต่เป็นการโยกงบวิจัยไปไว้ในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องส่งโครงการให้ตรงกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ จึงจะได้รับงบวิจัย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ถูกตัดงบ งบวิจัยยังมีอยู่ แต่งานวิจัยนั้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และทิศทางของกระทรวง สำหรับโครงการวิจัยที่จะต้องทำต่อเนื่องนั้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะทำหน้าที่จัดสรรงบการวิจัยให้ ส่วนโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยอยากดำเนินการเอง ก็ให้ใช้งบรายได้ของมหาวิทยาลัยดำเนินการได้ โดยปลายเดือน ตุลาคมนี้ นายสุวิทย์ จะประชุมร่วมกับ ทปอ. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องงบฯวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้เชื่อว่าทันการใช้งบปี 2563 แน่นอน เพราะกว่าจะใช้งบปี 2563 ได้คาดว่าจะเป็นประมาณเดือน มกราคม 2562 โดยขณะนี้สามารถใช้งบปี2562 ไปพลางก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon