พระบรมราชโองการแต่งตั้ง ‘มหาเถรสมาคม’ ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร และ 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับประวัติ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9, ดร.) เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2497 อายุ 64 ปี พรรษา 45 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย วุฒิการศึกษา ป.ธ.9, ศน.บ., ศน.ม., Ph.D.ตำแหน่งฝ่ายปกครอง รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ประวัติสมณศักดิ์ เปรียญธรรม 9 ประโยค, พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่พระอริยคุณาธาร, พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวิสุทธิกวี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเมธี สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) เกิดวันที่ 6 กันยายน 2486 วัดอรุณราชวราราม รักษาการเจ้าคณะ ภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประวัติสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระเมธีวราภรณ์, พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชรัตนสุธี, พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพเมธี และพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมรัตนดิลก จบชั้น ป.4 โรงเรียนประชาบาลห้วยแคนราษฎรสามัคคี จ.มหาสารคาม สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม สำเร็จชั้นบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำเร็จชั้น ม.5 โรงเรียนสมัครสอบ กรุงเทพฯ สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรุงเทพฯ สอบไล่ได้ ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) จาก มจร ประวัติการทำงาน ปัจจุบันเป็นประธานโครงการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9, ประธานควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนพระปริยัติสามัญ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9, ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแล มจร วิทยาเขตขอนแก่น, ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแล มจร ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด, ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแล มจร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม, ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแล มจร.ศูนย์วิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์, ประธานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9, ประธานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค 9, ประธานโครงการหมู่บ้านศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9, ประธานโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 9, รักษาการเจ้าคณะภาค 9 และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9) เกิดวันที่ 1 เมษายน 2495 อายุ 67 ปี อุปสมบทวันที่ 15 ตุลาคม 2515 พรรษา 48 วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร สังกัด มหานิกาย วุฒิการศึกษา ป.ธ.9, พธ.บ. ตำแหน่งฝ่ายปกครอง รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 3 เจ้าคณะภาค 3 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ งานเผยแผ่ รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 2

พระวิสุทธาธิบดี นามเดิม เชิด ฤกษ์ภาชนี เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2484 ที่บ้านตำบลรางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย บรรพชาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2497 ที่วัดรางจระเข้ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา มีพระครูปริยัติคุณูปการ (วาสน์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพนเป็นพระอุปัชฌาย์ เรียนพระปริยัติธรรมกับหลวงลุงโก๋ ปี พ.ศ.2498 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางกระทิง และสอบได้นักธรรมชั้นโท จากนั้นมาอยู่กับพระสุเมธมุนี (มังกร กัสสโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2505 ที่วัดรางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา มีพระครูพิศิษฐ์สังฆการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบางกระทิง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุเมธมุนี (มังกร กัสสโป) เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการกุหลาบ ธมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดรางจระเข้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตตฺคุตฺโต การศึกษา นักธรรมชั้นเอก จบ ป.4 โรงเรียนวัดรางจระเข้ สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เกียรติคุณ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตำแหน่งฝ่ายปกครอง รองเจ้าคณะภาค 4, เจ้าคณะภาค 4, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามฯ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4

บทความก่อนหน้านี้เสธ.แมว ฉะ รบ.หวังผลการเมือง จ้องตีแก้มาตรา 1 ทั้งที่ฝ่ายค้านไม่มีแนวคิด
บทความถัดไปแตกหัก? ‘วาร์ดี้’ กดอันเฟรนด์ ‘รูนี่ย์’ หลังเมียมีปัญหาทะเลาะกันออกสื่อ!