ม.ร.ปลื้มผลประเมิน ITA ชี้วัดคุณธรรม-ความโปร่งใส ได้ 88.41 คะแนน

ผศ.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในภาพรวมของประเทศ และในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ การประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100% ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด มีหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนการประเมิน 8,058 หน่วยงาน คิดเป็น 97.10% ซึ่งผลการประเมินมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็น 11.69% ผลปรากฏว่า ม.ร.ได้รับคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 88.41 คะแนน อยู่ในระดับ A เป็น 1 ใน 970 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก 8,058 หน่วยงาน โดยผลคะแนนตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล OIT และการป้องกันการทุจริต OIT ได้ 100 คะแนนเต็ม

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า มีความยินดีที่ ม.ร.เป็น 1 ใน 970 หน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปี 2562 นับเป็นปีที่ 7 แล้ว ที่ ป.ป.ช.ดำเนินการเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

“ขอขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจากผลการประเมินครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคม และองค์กรภายนอกในการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากนี้ มหาวิทยาลัยจะตั้งมั่นในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะยึดมั่นทำให้ ม.ร.เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวที่มีความโปร่งใสความซื่อสัตย์ในการดำเนินการทุกเรื่องเหมือนเช่นที่ผ่านมาด้วย” ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แดร็กคูล่า ตี๋’ รมช.สธ. ชวนคนไทยฉลองฮาโลวีน ‘วันปล่อยผีทำความดีเพื่อสังคม’
บทความถัดไปจุฬาฯ ผนึกกรมป่าไม้ ผุดแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพใช้เพาะชำกล้าไม้ทดแทนถุงพลาสติก