ด่วน!! สอศ. โยกย้าย ‘ผอ.สถานศึกษา’ 59 ราย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีคำสั่ง สอศ.ที่ 1947/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. ดังนี้ ด้วย สอศ.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สอศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน 2562 เห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 59 ราย โดยให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 (5) และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 59 ราย ดังนี้

1. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ตำแหน่งเลขที่ 4486ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ตำแหน่งเลขที่ 18637

2. นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ตำแหน่งเลขที่ 18832ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ 18550

3. นายสุรินทร์ นวลรอด ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 18347ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ตำแหน่งเลขที่ 18301

4. นายสุธน ราชเดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำแหน่งเลขที่ 11442ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 18347

5. นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 2001ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ตำแหน่งเลขที่ 4474

6. นายวิชา อาญาเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 18845ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตำแหน่งเลขที่ 15978

7. นายประมวล วิลาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำแหน่งเลขที่ 11518ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตำแหน่งเลขที่ 12254

8. นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตำแหน่งเลขที่ 18900ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำแหน่งเลขที่ 15006

9. นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำแหน่งเลขที่ 9738ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ตำแหน่งเลขที่ 18528

10. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9476ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9386

11. นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9546ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9476

12. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่ 10233ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 9076

13. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ตำแหน่งเลขที่ 4893ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ตำแหน่งเลขที่ 4919

14. นายมนตรี หาเรือนทรง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำแหน่งเลขที่ 5017ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งเลขที่ 6372

15. นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ตำแหน่งเลขที่ 8236ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำแหน่งเลขที่ 8136

16. นายสรรเสริญ ไหมทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตำแหน่งเลขที่ 7494ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5334

17. นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำแหน่งเลขที่ 7440ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำแหน่งเลขที่ 9832

18. นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตำแหน่งเลขที่ 18715ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตำแหน่งเลขที่ 9846

19. นายปริญญา สมมิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่ 8923ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 11711

20. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ตำแหน่งเลขที่ 2688ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่ 8923

21. นายสมพงษ์ พนมชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 18890ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5587

22. นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำแหน่งเลขที่ 3990ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำแหน่งเลขที่ 2709

23. นายณรงค์ ไทยทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 1463ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำแหน่งเลขที่ 2045

24. นายพุทธพร ปราโมทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 9497ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 1463

25. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่ 13791ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำแหน่งเลขที่ 14194

26. นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่ 18214ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ตำแหน่งเลขที่ 19095

27. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตำแหน่งเลขที่ 12578ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2498

28. นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่ 18364ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ตำแหน่งเลขที่ 18702

29. นายวิโรจน์ ธิมา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ตำแหน่งเลขที่ 2632ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ตำแหน่งเลขที่ 13611

30. นายวาทิช ผ่านสำแดง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำแหน่งเลขที่ 6967ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตำแหน่งเลขที่ 11495

31. นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตำแหน่งเลขที่ 9759ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 1298

32. นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำแหน่งเลขที่ 2487ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 15344

33. นายนิรันดร์ สมมุติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 4531ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 12558

34. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตำแหน่งเลขที่ 18892ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5086

35. นางสาธิตา ทันตเวช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำแหน่งเลขที่ 18113ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2433

36. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ 8420ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำแหน่งเลขที่ 8808

37. ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ตำแหน่งเลขที่ 8043ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตำแหน่งเลขที่ 13721

38. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตำแหน่งเลขที่ 11031ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 12472

39. นายบุญปลูก บุญอาจ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำแหน่งเลขที่ 16257ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่7696

40. นายสถาพร โพธิ์หวี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ 8657ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่ 7582

41. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตำแหน่งเลขที่ 19001ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่ 10233

42. นายธนภัทร แสงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่ 10902ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตำแหน่งเลขที่ 12861

43. นายนิติ นาชิต ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่ 7161ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่ 10902

44. นายสุชาติ ชาติวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ตำแหน่งเลขที่ 18157ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่ 7161

45. นายประจวบ จันทภาโส ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่ 18898ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำแหน่งเลขที่ 3403

46. นางอุษณีย์ จิตตะปาโล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ตำแหน่งเลขที่ 15806ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่ 18898

47. นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2498ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่ 18214

48. นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ตำแหน่งเลขที่ 18980ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ 16005

49. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 486ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตำแหน่งเลขที่ 627

50. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 4128ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 486

51. นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่ 1034ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 4128

52. นางยุพิน พิมศร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตำแหน่งเลขที่ 1402ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่ 1034

53. นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 1843ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตำแหน่งเลขที่ 15047

54. จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตำแหน่งเลขที่ 735ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 1843

55. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 9280ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตำแหน่งเลขที่ 735

56.​นายวิทยา เกตุชู ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตำแหน่งเลขที่ 16106ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำแหน่งเลขที่ 4817

​57.​นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตำแหน่งเลขที่ 410ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 11803

​58.​นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ตำแหน่งเลขที่ 5305ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ 8420

​59.​นายศักดา มยูขโชติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตำแหน่งเลขที่ 128ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ตำแหน่งเลขที่ 848

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.vec.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ช้างศึก’ บุกเจ๊า ‘เวียดนาม’ 0-0 ‘ธีราทร’ พลาดจุดโทษ ร่วงที่ 3
บทความถัดไปชาวบ้าน ร้องเดือดร้อนหนัก 30 ปีไร้ถนนเข้าบ้าน