เชิดชูเกียรติ ‘ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์’ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรัชญา ปี 63

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกประกาศเรื่อง ‘รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563’ โดยมีการระบุรายนามผู้ได้รับรางวัลจำนวน 9 รายใน 5 สาขาวิชาการ หนึ่งในนั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาปรัชญา ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ลงนามโดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทและเอก สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ถือเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานโดดเด่นมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่าด้วยการใช้หลักฐานทั้งของทางฝ่ายไทยและพงศาวดารพม่าฉบับต่างๆ อาทิ สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2, บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย, พระสุพรรณกัลยา : จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์, พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า และพม่าอ่านไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทรรศนะพม่า (บรรณาธิการ) เป็นต้น

สำหรับนักวิจัยอีก 8 ราย ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
3. ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ พงศ์ราม รามสูต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
4. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
5. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
6. ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
7. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาการศึกษา)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการศึกษา)

ทั้งนี้ นักวิจัยที่ได้รับการประการเกียรติคุณจะได้รับเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลในแต่ละสาขาวิชาการ จำนวน 500,000 บาท โดยมีการพิจารณาหลังประกาศเชิญชวนให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆเสนอชื่อนักวิจัยที่อุทิศตนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรมครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่อง สมควรเป็นแบบอย่าง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อบอุ่นยิ่ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงสวมกอด เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ขณะเสด็จงานปริ้นเซส คัพ
บทความถัดไปพบเห่าช้าง สัตว์ป่าหายาก ติดแร้วดักสัตว์นายพราน ชุดลาดตระเวนใต้ร่มเย็นช่วยคืนป่า