ม.รามคำแหง เปิดสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตหมออนามัย เก่ง ดี มีจรรยาบรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลผู้สูงอายุชาวไทย เพิ่มปีละ 5 แสนคน คาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5คน ที่สำคัญ คือ มีผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย ต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน ทั้งนี้ ยังมีโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และโรคข้อเสื่อม ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งพัฒนาระบบการดูแลที่เหมาะสม เน้นให้มีการดูแลในชุมชน การดูแลที่บ้าน การชะลอความเสื่อมร่างกาย ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นั้น

“เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและสภาพความต้องการจำเป็นของสังคมปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เน้นการสร้างบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกไปช่วยดูแลสังคมและชุมชน บัณฑิตกลุ่มนี้จะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ให้เกิดเป็นโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลร้ายทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งทำให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีสุขภาพดี โดยจะเปิดการเรียนการสอนทั้งที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นครพนม และอุทัยธานี”

สำหรับ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกใน 2 สาขาวิชา ณ ม.ร. หัวหมาก และสาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดสุโขทัย นครพนม และอุทัยธานี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ม.ร. หัวหมาก โทร. 0-2310-8928, 092-580-2920, 089-115-9089, 081-531-8395, 080-202-3331 หรือที่ http://www.publichealth.ru.ac.th/

“การเรียนด้านสาธารณสุข สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาล รวมถึงเป็นหมออนามัยประจำสถานีอนามัย ที่ปัจจุบันนั้นเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน ที่สำคัญ สามารถนำความรู้ไปดูแลคนในครอบครัว ในชุมชน ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon