มก.ยกเว้น-ลดค่าหอพักนิสิต ลดภาระผู้ปกครองสู้โควิด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ได้ลงนามในประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ความว่า ทั้งนี้ตามที่มก.ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รวม 14 ฉบับ นั้นจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ปกครองของนิสิตหอพักอีกด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของนิสิตหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1.กรณีของนิสิตที่พักอาศัยหอพักภายในมก.บางเขน ที่มีการเรียนในภาคฤดูร้อน และยังพักอาศัยอยู่ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักใน ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
2.กรณีของนิสิตที่พักอาศัยหอพักซอยพหลโยธิน 45 มก.บางเขน 2.1 นิสิตที่มีสิทธิพักอาศัยอยู่หอพักซึ่งได้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้ว ให้ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมหอพัก ตั้งแต่เดือนมษายน – พฤษภาคม 2.2 นิสิตที่มีสิทธิพักอาศัยอยู่หอพักซึ่งยังพักอาศัยอยู่ ให้ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักร้อยละ 50 (1,150 บาท) ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แสดงความจำนงขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักที่หน่วยหอพักชอยพหลโยธิน 45 โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 ผู้ปกครองของนิสิตเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการชดเชยราย ได้แก่ ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ของกระทรวงการคลัง 2.2.2 ผู้ปกครองของนิสิตเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.2.3 เป็นนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.3 นิสิตหอพักที่มิได้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แต่ได้รับผลกระทบ ให้ยื่นเรื่องเสนอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อหน่วยหอพัก เสนอผู้บริหารพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป
2.4 นิสิตหอพักนานาชาติ (หอกฤษณา) ที่มีสิทธิพักอาศัยหอพักซึ่งยังพักอาศัยอยู่ ให้ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักร้อยละ 50 (3,000 บาท) ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ยกเว้นนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนการศึกษาอื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือนิสิตหอพักปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียนเพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิต ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้นิสิตที่กลับภูมิลำเนาไปแล้วเข้าพักอาศัยตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม กรณีที่นิสิตมีความจำเป็นในการเข้าหอพักหรือกลับมาอาศัยที่หอพัก ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อพิจารณาต่อไป

อนึ่ง ระยะเวลาการช่วยเหลือนิสิตหอพักมก.บางเขน ดังกล่าวมหาวิทยาลัยๆ จะพิจารณากำหนดการช่วยเหลือตามความเหมาะสมตามประกาศสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภาพล่าสุด ดาวหาง c/2019 Y4 ATLAS พุ่งใกล้โลก ลุ้นมองเห็นตาเปล่าเร็วๆนี้
บทความถัดไปพิษโควิด-19 ‘บริติชแอร์เวย์ส’ สั่งพักงาน 36,000 คน