ทปอ.เปิดช่องสงฆ์เรียน ‘ปริญญา’ ได้ แนะพระเรียนวิชาทางโลกเพิ่มถ้าอยากเทียบวุฒิ

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสวิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … มาตรา 22 ที่ระบุการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง มีวิทยฐานะ ดังนี้ แผนกธรรมสนามหลวง มีวิทยฐานะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 มีวิทยฐานะชั้นมัธยมปลาย, แผนกบาลีสนามหลวง ชั้น ป.ธ.6 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี, แผนกบาลีสนามหลวง ชั้น ป.ธ.8 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาโท และแผนกบาลีสนามหลวง ชั้น ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก ทำให้เกิดการวิจารณ์ว่าวุฒิทางธรรม ไม่สามารถเทียบวุฒิทางโลกได้ โดยเฉพาะ ป.ธ.9 มีมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 ระบุว่า “ผู้สำเร็จวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง ชั้น ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี” เท่ากับขัดกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่ให้ ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก นั้น เรื่องนี้ต้องมองภาพใหญ่ ส่วนตัวคิดว่าผู้ที่เรียนทางธรรมจะรู้วิชาการทางโลกน้อย ดังนั้น หากจะให้เทียบวุฒิ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี โท และเอก อาจต้องให้ผู้ที่เรียนทางธรรมเรียนวิชาการทางโลกเพิ่มเติม ส่วนจะเรียนในสัดส่วนเท่าใดนั้น ต้องมาดูรายละเอียด และความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา ไม่เช่นนั้นหากไปเป็นอาจารย์ก็อาจสอนไม่ได้ หรือสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน

“ขณะเดียวกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดช่องให้พระสงฆ์สามารถมาเรียนระดับปริญญาร่วมกับนักศึกษาปกติ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เรียนทางธรรมสามารถรับปริญญาทางโลกได้ ดังนั้น หากพระสงฆ์อยากได้ปริญญาทางโลก ก็สามารถมาเรียนควบคู่กันไปได้” นพ.อุดมกล่าว

นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา และรองประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยกล่าวถึงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ การจัดการเรียนการสอนถูกควบคุมตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้สอน ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง มีหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่มีมาตรฐานตามที่ ศธ.กำหนด ส่วนการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นการศึกษาความรู้ภาษาบาลี เรียนไวยากรณ์ และการแปลจากคัมภีร์อรรถกตาที่อธิบายคำ สอนทางพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก นอกจากนี้ กระบวนการเรียนการสอนไม่มีการควบคุมกำกับที่ชัดเจน ดังนั้น การเรียนปริญญาเอก และการศึกษาเปรียญธรรม จึงมีปรัชญาวัตถุประสงค์ และกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้เทียบโอนวุฒิทางธรรมกับทางโลก โดยเฉพาะ ป.ธ.9 ให้เท่ากับปริญญาเอก

“อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับเปรียญธรรมดังกล่าว ควรให้ ศธ.ปรับแก้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนปริญญาเอกทางภาษาบาลี ทำหลักสูตรรองรับผู้สำเร็จ ป.ธ.9 ประโยคให้สามารถเข้าศึกษา อาทิ ให้วัดคุณสมบัติ และทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด” นายดิศรกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image