น.ศ.แพทย์-ทันตะ-เภสัช-เทคนิคการแพทย์-พยาบาล มข.ร่วมออกหน่วย พอ.สว.ช่วยประชาชน

2

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ว่า สืบเนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.สำหรับการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพททย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมออกหน่วย 250 คน

3

นายยุทธพรกล่าวต่อว่า โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม บริการตัดผมเสริมสวย การให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ การให้บริการคลินิกดิน พืช สัตว์ และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมมอบสิ่งของ และเงินสงเคราะห์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Advertisement

4

“การออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ มข.ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงาน ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน และทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิด และสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภาพรวมต่อไปในอนาคต และปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี และตระหนักในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย” นายยุทธพรกล่าว

5

6

7

8

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image