มจร ถวายถุงยังชีพ ‘พระภิกษุสามเณร’ และมอบ ปชช. ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

มจร ถวายถุงยังชีพ ‘พระภิกษุสามเณร’ และมอบ ปชช. ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ตามที่ มจร ได้จัดตั้งศูนย์ (โรงทาน) ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนั้น

วันนี้ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมจร , พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มจร อาตมา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ของมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อจะนำไปถวายพระภิกษุสามเณร และมอบให้ประชาชน ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารในครั้งนี้นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งศูนย์(โรงทาน) ดังนี้

1. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4. ภาคใต้ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ยังมอบถุงยังชีพ และปัจจัย (เงิน) ให้กับ
1. โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. สถานีตำรวจอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. อบต. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิ่งของที่มอบถวายมีดังนี้
1. ถุงยังชีพจำนวน 2,000 ถุง
2. วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร
3. ข้าวสาร
4. ปัจจัย (เงิน) สนับสนุนการจัดทำโครงครัว

การมอบถวายในวันนี้ มีคณะผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุน ดังนี้
1. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม,
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
2. พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
3. พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
4. พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
5. พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าคณะแขวงบางหว้า-ปากคลอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
6. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง ) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
7. พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ (อธิปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
8. พระปลัดสำเภา สุธมฺมธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
9. พระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยฯ
10. พระใบฏีกาพิษณุ สุธมฺมปวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
11. ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
12. ดร. อโนมา วิจิตรวิกรม
13. ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
14. คุณศรีนวล ลัภภกิตโร
15. ดร. แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์
16. คุณหัสพงษ์ วงษ์ศรีวิลาศ
17. ดร. อรพรรณ สินประสงค์
18. คุณวีรชัย แก่นภักดี
19. คุณวรรณา วิจิตรวิกรม
20. คุณจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ
21. ดร.นพ ภูมินันทร์ รุ่งเรืองกูร
22. คุณณิชาภา กันต์กมลนารา
23. คุณพรรณบงกช ศิริภูล
24. คุณธนพรรณ พิมพ์ใจชน
25. ร้านเพชรพันล้าน
26. คุณธนาพร ศศะยานันท์
27. คุณวราภรณ์
28. คุณสุภาทิพย์ ทิพย์วรรธนะ
29. คุณธรรมศักดิ์ ชนะ
30. ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาลย์
31. ดร. มนัส โนนุช
32. ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร
33. รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร
34. รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มจร
35. รศ.ดร. พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม มจร
36. ผศ.ดร. ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ มจร
37. ผศ.ดร. อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต มจร

มจร ได้จัดตั้งศูนย์(โรงทาน)เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช มาตั้งแต่ต้นและจะดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อเยียวยาช่วยเหลือถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ประชาชน จนกว่าประเทศชาติบ้านเมืองเข้าสูภาวะปกติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บุญรอด’ เดินหน้าจ้างงานต่อเนื่องผ่านโครงการ ‘สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง’
บทความถัดไปตร.ตามรวบสาวแม่ค้าออนไลน์โกงลูกค้าอดีตคู่หมั่นรมต.-ภรรยาหน.พรรคดังตกเป็นเหยื่อ