‘สุวิทย์’ ติดตามความก้าวหน้า ‘โครงการ อว.สร้างงาน’ จ้างคนตกงานจากโควิด-19

‘สุวิทย์’ ติดตามความก้าวหน้า ‘โครงการ อว.สร้างงาน’ จ้างคนตกงานจากโควิด-19

‘สุวิทย์’ ติดตามความก้าวหน้า ‘โครงการ อว.สร้างงาน’ จ้างคนตกงานจากโควิด-19 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 1 ใน 42 หน่วยงานของ อว. ที่ร่วมโครงการฯ พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ได้รับการจ้างงานกลุ่มแรก เตรียมส่งลงพื้นที่ลุยงานร่วมนักวิจัยใน 7 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ บ่มเพาะทักษะรอบด้าน หนุนต่อยอดสู่อาชีพใหม่หรือเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในอนาคต

​เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการ อว.จ้างงาน” ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งนับเป็น 1 ใน 42 หน่วยงานของ อว. ที่ร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมร่วมประชุมกับผู้บริหาร วว. เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้พบปะและให้กำลังใจผู้ได้รับการจ้างงานกลุ่มแรกจาก วว. ซึ่งจะได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยใน 7 จังหวัดกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ

จากนั้น ดร.สุวิทย์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วว. ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักของ อว. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการไทย สำหรับ “โครงการ อว.จ้างงาน” ในส่วนของ วว. จะเป็นหน่วยที่สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอป เน้นการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ครอบคลุมในด้านการวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญและมีการฝึกปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและผลไม้ เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุผลไม้สด เทคโนโลยีด้านการสกัดสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานนี้จะก่อให้เกิดผลในระยะสั้น คือ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตโควิด-19 ส่วนผลในระยะยาว เป็นการตอบโจทย์ประเทศ สร้างและเสริมทักษะแรงงานสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมเพื่อสร้างธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจบวิกฤตโควิด-19

​“การจ้างงานของ อว. ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แต่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจากเราทุกคนจะได้มากกว่านั้น คือ การได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ เสริมศักยภาพของตนเอง โดยพวกเขาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริงจากนักวิจัยมากประสบการณ์ ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ โครงสร้างพื้นฐานของ วว. ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลที่มีอยู่ถึง 7 แห่งทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานเหล่านั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพใหม่ หรือนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง อว. ยังพร้อมสนับสนุนให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพในอนาคตได้” รมว.อว.กล่าว

Advertisement

​ด้าน ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า วว. รับมอบนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อว.สร้างงาน โดยได้เปิดรับบุคลากร รวมจำนวน 130 คน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปลายเดือนเมษายน 2563) และระยะที่ 2 (ต้นเดือนพฤษภาคม 2563) ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกบุคลากรแล้ว และบางส่วนได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน ณ โครงสร้างพื้นฐาน วว. 7 แห่งทั่วภูมิภาค ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจังหวัดแพร่ โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จังหวัดน่าน โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จังหวัดระยอง โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จังหวัดสงขลา โดยแต่ละพื้นที่ วว. ได้มอบหมายให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

​ “วว. พร้อมนำศักยภาพและประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่เหล่านี้ ได้เพิ่มพูนทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ วว. ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้.” ผู้ว่าการ วว. กล่าวในตอนท้าย

​อนึ่งภายหลังจากการประชุมฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.และคณะ ยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง ด้านการแปรรูปอาหาร ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ด้านการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) รวมทั้ง การผลิตเห็ดเมืองร้อน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image