ราชกิจจาฯ ให้กรรมการ 2 ใน 3 ลงมติถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้

ราชกิจจาฯ ให้กรรมการ 2 ใน 3 ลงมติถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้

ศิลปินแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชนต์อบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ใจความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตร 29 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวง ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน…

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน…

“ข้อ 10 ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ…

เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฎว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในจำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้

เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ใด้งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
อิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : โดย พิมพ์พรร (ชมคลิป)
บทความถัดไปสื่อตปท. ยก ‘โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว’ ความก้าวหน้า สร้างระบบอาหารยั่งยืน