ศธ.แจกคู่มือเปิดเทอม ให้ทุก “ร.ร.” มาตรการอื้อ จัดห้องเรียน มี นร.20-25 คน

แฟ้มภาพ
ศธ.แจกคู่มือเปิดเทอม ให้ทุก “ร.ร.” มาตรการอื้อ จัดห้องเรียน มี นร.20-25 คน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้มีการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แจกจ่ายทุกโรงเรียนแล้ว โรงเรียนจะต้องประเมินความพร้อม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ศบค.จังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป

“ทั้งนี้ ให้แบ่งจำนวนนักเรียนต่อห้องใหม่ ชั้นประถมไม่เกิน 20 คนต่อห้อง ส่วนชั้นมัธยมไม่เกิน 25 คนต่อห้อง ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จะเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยมีมาตรการเว้นระยะห่าง และต้องได้รับการอนุมัติจาก กศจ.และ ศบค.จังหวัด เรียนระบบออนแอร์ และออนไลน์ เป็นต้น โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียว และสีเหลือง จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบผสมผสาน เช่น สลับชั้นมาเรียน สลับวันเรียน สลับวันคู่ วันคี่ สลับมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน สลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนโดยให้เรียนทุกวัน เป็นต้น ส่วนนักเรียนจะต้องเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร” นายอำนาจ กล่าว

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ออกมาตรการกำชับให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับเปิดเทอม พร้อมจัดทำคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามคู่มือ จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้เพิ่มเติมเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงาน ต้องมีการระบายอากาศที่ดีภายในห้อง และทำความสะอาดสม่ำเสมอ เป็นต้น นักเรียน และนักศึกษาที่ผ่านการคัดกรองเท่านั้น ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เฟซ ชีลด์ และถุงมือ ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน พิจารณาด้านสาธารณสุขโดยรวม จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร จัดนักเรียนให้เข้าเรียนห้องละ 20-25 คน จัดเหลื่อมเวลาเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันวางแผนเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เสนอต่อ ศธจ.หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ สช.เพื่อขออนุญาตต่อ ศธจ.ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ให้เปิดเรียน และจัดการเรียนการสอนได้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon