ชงจรรยาบรรณวิชาชีพใหม่ ห้ามครู ‘แก้ไข-เผยแพร่-ดัดแปลง’ ข้อมูล

ชงจรรยาบรรณวิชาชีพใหม่ ห้ามครู ‘แก้ไข-เผยแพร่-ดัดแปลง’ ข้อมูล

จรรยาบรรณวิชาชีพ – เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ จะพิจารณาร่างข้อกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งหากไม่มีอะไรแก้ไข จะเสนอให้ที่ประชุม กมว.เห็นชอบภายในปลายเดือนนี้ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับฟังความคิดเห็นจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าไม่เกิน 3 เดือนจะได้ข้อสรุป และประกาศใช้ข้อกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า สำหรับร่างจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2563 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังต่อไปนี้ จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ 1.การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษาระเบียบ วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2.ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของวิชาชีพ มีความรัก ศรัทธาวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างโอกาส หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใดๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 3.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบุคลิกภาพที่ดีทั้งด้านการแต่งกาย การใช้วาจา การสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และต้องไม่ประพฤติตนตนให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ส่วนจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ คือ 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยจิตสำนึกที่ดีงามของวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ดูแล รับผิดชอบ เอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 5.รักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสาร ภาพ วีดิทัศน์ หรือเสียงของผู้รับบริการ ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเข้าถึง แก้ไข ใช้ เผยแพร่ ดัดแปลงข้อมูล หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือผิดกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการ 6.ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างความเจริญงอกงาม ทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

นายเอกชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ คือ 7.ใส่ใจ สนใจการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่องค์กรจัดให้ในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 8.ปฏิบัติงานด้วยการให้ความร่วมมือ สร้าง และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใช้อคติส่วนตนกระทำการใดๆ ที่จะทำให้ขาดความสามัคคี หรือเกิดความแตกแยก และมีผลเสียต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ 10.จรรยาบรรณต่อสังคม คือประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคมที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

“ร่างจรรยาบรรณฉบับใหม่ เน้นให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ที่เพิ่มคือเน้นข้อห้ามเรื่องการใช้ไอที ตัดต่อข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ครูไปทำเรื่องเสียหาย ซึ่งจรรยาบรรณเดิมไม่ครอบคลุม แต่ของใหม่จะดูแลทั้งหมด และเน้นเรื่องการอนุรักษ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนำหลักคิดมาจากพระราโชบายของในหลวงรัชการที่ 10” นายเอกชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คล็อปป์ลั่นหงส์ไม่ยอมหยุดแค่นี้ ชี้ฤดูกาลหน้า เรือใบ-ผี-สิงห์ เบียดแย่งแชมป์สนุกแน่
บทความถัดไปบันทึกวันกรุงเทพคืนชีวิต