ลุ้น ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.พระปริยัติฯ สัปดาห์นี้ ชู ‘ป.ธ.8-9’ ทำวิจัยเทียบวุฒิ ‘โท-เอก’

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … เปิดเผยกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการเทียบวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ให้มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก รวมถึง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาทิ สำนักงานปลัด ศธ. ที่มองว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อาจขัดกับ พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 ที่ระบุว่า “ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและเเผนกบาลีสนามหลวงชั้น ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี” ว่า คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ได้วางแนวทางแก้ไขในเรื่องที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอแนะมาบ้างแล้ว เช่น ที่ระบุว่าในการเทียบวุฒิการศึกษา ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก อาจขัด พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะฯ ที่ระบุให้มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี ทางคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.จะหารืออีกครั้งเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

“ตามที่นักวิชาบางท่านเสนอให้แยกการศึกษาทางโลก และทางธรรมออกจากกัน เพราะมองว่าการศึกษาทางธรรมมีคุณค่า ไม่ควรนำแก่นสารของวิชาทางพระพุทธศาสนามาโยงกับทางโลกนั้น อาตมาขอชี้แจงว่าการศึกษาภาษาบาลีเป็นการศึกษาที่เลอเลิศ และควรศึกษาให้ลึกซึ้งก็จริง แต่ในบางประเด็นคนจะตีความ เช่น ถ้าหน่วยงานต่างๆ จะรับผู้ที่จบเปรียญธรรมเข้าทำงาน ต้องตีคุณสมบัติที่หน่วยงานต่างๆ กำหนดไว้ อาทิ จบเป็นปริญญาโท หรือปริญาเอก แต่ไม่สามารถตีวุฒิการศึกษาเป็นจบโสดาบัน หรือจบพระอรหันต์ได้ เพราะอาจไม่ใช่คุณสมบัติที่วางไว้” พระราชวรมุนี กล่าว


พะราชวรมุนีกล่าวต่อว่า หากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมมีผลบังคับใช้แล้ว การเรียนบาลีจะไม่ได้เน้นให้ศึกษาด้านเดียว เพราะในชั้น ป.ธ.8-9 ต้องวิจัยค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่เป็นส่วนประกอบด้วย มั่นในว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมจะผ่านแน่นอน แต่อาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ขัด หรือแย้ง ซึ่งเตรียมชี้แจงทุกประเด็นไว้แล้วหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถามถึง ส่วนการปรับโครงสร้างการเรียนการสอนคาดว่าไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นไม่เหมือนกัน ดังนั้น การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงเพิ่มช่องทางให้กับพระสงฆ์ กรณีที่ไม่สามารถอยู่ในเพศบรรพชิตได้ ก็สามารถใช้วุฒิการศึกษาทางธรรมไปประกอบสัมมาอาชีพขณะอยู่ในเพศฆราวาสได้
นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเตรียมนัดประชุมภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือถึงข้อสนอแนะที่หน่วยงานต่างๆ ของ ศธ.ได้แนะนำมา และจะนำมติในที่ประชุมรายงานให้มหาเถรสมาคม (มส.) ทราบ ก่อนส่งไปให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.นำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เสนอเข้า ครม.

บทความก่อนหน้านี้รวบยกแก๊งจี้ 2 โจ๋ในปั๊มถ.วิภาฯ ไล่กวดเสียหลักล้มโดนรวบทันควัน พบก่อคดีอื้อ
บทความถัดไปกกต.อยุธยา นำช้างแสนรู้แจกเอกสาร ชวนประชาชนลงประชามติ