สพฐ.ประกาศปฏิทินรับนักเรียนปี’64

สพฐ.ประกาศปฏิทินรับนักเรียนปี’64

รับนักเรียน – เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการ ดังนี้ 1. เน้นการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อให้มีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ และ 4.การสิ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น

“สำหรับแนวทางปฏิบัติ ในการรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา ให้รับเด็กอายุ 4-5 ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ เช่นเดียวกับการรับนักเรียนชั้น ป.1 ให้รับเด็กที่อยู่ในพื้นที่บริการ โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ และสมรรถนะอื่นๆ ถ้ายังไม่เต็มแผนการรับ ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ ส่วนการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 สัดส่วนการรับและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน โดยคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และการรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 สัดส่วนการรับและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน โดยคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับ สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ ” นายอัมพร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับจำนวนนักเรียนต่อห้อง ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 30 คน ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นป.1 ห้องละไม่เกิน 40 คน ให้โรงเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องละไม่เกิน 40 คน กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ปีการศึกษา 2564 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน กรณีที่มีความจำเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 4 คน (ร้อยละ 10) ปีการศึกษา 2565 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน กรณีที่มีความจำเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน (ร้อยละ 5) และปีการศึกษา 2566 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน โดยไม่ให้เพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง

“กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา โดยให้คำนึงถึงผลกระทบกับจำนวนนักเรียนที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย”นายอัมพร กล่าว

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ ก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2564 จับสลากวันที่ 28 มีนาคม 2564 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2564 และมอบตัววันที่ 4 เมษายน 2564

ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 16-20 เมษายน 2564 จับฉลากวันที่ 24 เมษายน 2564 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24เมษายน มอบตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 สอบคัดเลือกวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และมอบตัววันที่ 8 พฤษภาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้นและ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สอบคัดเลือกวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และมอบตัววันที่ 9 พฤษภาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 สอบคัดเลือก 2 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลและรายงานตัว 6 พฤษภาคม 2564 มอบตัววันที่ 9 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4 รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2564 สอบคัดเลือก 6 มีนาคม 2564 ประกาศผล 15 มีนาคม 2564 มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2564

อ่านต่อที่นี่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon