โปรดเกล้าฯสมณศักดิ์กรณีพิเศษ 85 รูป ′เจ้าคุณแวว-เจ้าคุณสอิ้ง′ ขึ้นชั้นธรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรี(ครม.) จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการเสนอโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์กรณีพิเศษ ให้แด่พระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับพระราชาคณะชั้นสามัญ ไปจนถึงพระราชาคณะชั้นธรรม จำนวน 85 รูป ซึ่งขณะนี้ได้พระราชทานโปรดเกล้าฯ แล้ว สำหรับรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์กรณีพิเศษ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม จำนวน 4 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 16 รูป พระราชาคณะชั้นราช จำนวน 24 รูป และพระราชาคณะชั้นสามัญ จำนวน 41 รูป โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์กรณีพิเศษ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมหาราชวัง วันที่ 12 สิงหาคมนี้

พระเทพรัตนากร
พระเทพรัตนากร
พระเทพสุวรรณโมลี(สอิ้ง สิรินันโท)
พระเทพสุวรรณโมลี(สอิ้ง สิรินันโท)

1.พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เป็น พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ 2.พระเทพสุวรรณโมลี(สอิ้ง สิรินันโท) วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระธรรมพุทธิมงคล 3.พระเทพรัตนากร วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา เป็น พระธรรมรัตนมงคล 4.พระเทพสุธี วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมโพธิมงคล 5.พระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็น พระเทพมงคลนายก 6.พระราชเมธากรกวี วัดเสนาสนาราม จ.อยุธยา เป็น พระเทพมงคลโสภณ 7.พระราชรัตนวิสุทธิ์ วัดด่านประชากร จ.ชุมพร เป็น พระพระเทพวิสุทธาจารย์ 8.พระราชพิศาลสุธี วัดโพธิการาม จ.ชุมพร เป็น พระเทพมงคลกวี 9.พระราชปฏิภาณมุนี วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ เป็น พระเทพปฏิภาณกวี 10.พระราชสุตกวี วัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสุตเมธี

11.พระราชปัญญาโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เป็น พระเทพรัตนนายก 12.พระราชธีราจารย์ วัดมณีวนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระเทพวราจารย์ 13.พระราชปริยัติสุนทร วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ เป็น พระเทพรัตนากร 14.พระราชปริยัติเวที วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสุวรรณเมธี 15.พระราชสิทธินายก วัดเนินพระ จ.ระยอง เป็น พระเทพสิทธิเวที 16.พระราชวินัยโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพมงคลโมลี 17.พระราชสิงหวรมุนี วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพสิงหวราจารย์ 18.พระราชวิสุทธิเวที วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสุธี 19.พระราชวิทยาคม วัดท่าไม้แดง จ.ตาก เป็น พระเทพสิทธาคม วิ. 20.พระราชปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพปริยัติโมลี

21.พระศรีปริยัติสุธี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชธีราจารย์ 22.พระศรีปริยัติบดี วัดมุมป้อม จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชปริยัติเวที 23.พระวิมลปัญญาภรณ์ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี เป็น พระราชปัญญาโมลี 24.พระวิสุทธิคณาภรณ์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ เป็น พระราชมงคลกวี 25.พระวีรชัยสุนทร วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ เป็น พระราชชัยสิทธิสุนทร 26.พระปัญญากรกวี วัดทรายมูล จ.เชียงราย เป็น พระราชสิทธินายก 27.พระโพธิรังษี วัดพระธาตุดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชโพธิวรคุณ 28.พระปริยัติกิจวิธาน วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชปริยัติสุนทร 29.พระอุดมประชาทร วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เป็น พระราชวิสุทธิประชานาถ 30.พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชรัตนสุนทร 31.พระปริยัติกิจโกศล วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร เป็น พระราชปริยัติคุณ 32.พระปิฎกโกศล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็น พระราชวิสุทธิเวที 33.พระสุนทรกิจโสภณ วัดคณิกาผล กรุงเทพฯ เป็น พระราชวิริยาภรณ์ 34.พระวิมลสุตาภรณ์ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็น พระราชสุวัฒนาภรณ์ 35.พระสิริรัตนสุธี วัดแสงธรรมสุนธาราม จ.นครสวรรค์ เป็น พระราชมงคลโสภณ 36.พระพิพิธพัฒนาทร วัดบริวาส กรุงเทพฯ เป็น พระราชพัฒนากร 37.พระรัตนเวที วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระราชรัตนวิสุทธิ์ 38.พระพิมลสมณคุณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระราชวิสุทธาจารย์ 39.พระปริยัติสารคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัติมงคล 40.พระวินัยเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชมงคลเมธี

41.พระสิทธิพัฒนาทร วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชพัฒนสุนทร 42.พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระราชกิจจาภรณ์ 43.พระสิริวัฒโนดม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชมงคลดิลก 44.พระกิตติวิมลเมธี วัดโสมนัส กรุงเทพฯ เป็น พระราชกิตติมงคล วิ. 45.พระมหากำพล วัดบางอ้อยช้าง จ.นนทบุรี เป็น พระพระอุดมสิทธินายก 46.พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม จ.สุพรรณบุรี เป็น พระมงคลกิตติวิบูลย์ 47.พระครูสุธรรมานุศาสก์ (ทรงธรรม) วัดปุรณาวาส กรุงเทพฯ เป็น พระมงคลธรรมาจารย์ 48.พระครูศิริโชติวัฒน์ (บัญญัติ) วัดคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลญาณวิกรม 49.พระครูสุวรณสีลาธิคุณ (ทองพูน) วัดบ้านแพน จ.อยุธยา เป็น พระมงคลวุฒาจารย์ 50.พระครูทักษิณานุกิจ (เสงี่ยม) วัดห้วยจรเข จ.นครปฐม เป็น พระมงคลชัยวัฒน์

51.พระมหาวิจารณ์ วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระอุดมปิฎก 52.พระครูโอภาสกิตติวัฒน์ (อนันต์) วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพฯ เป็น พระมงคลรัตโนภาส 53.พระครูสุนทรบุญเขต (สงวน) วัดลานบุญ กรุงเทพฯ เป็น พระมงคลบุญเขต 54.พระครูโกศลวิมลกิจ (อำพล) วัดแสนสุข กรุงเทพฯ เป็น พระมงคลปริยัติกิจ 55.พระครูสิริธัชพัฒนโสภณ (นฤพล) วัดศิริเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลธรรมธัช 56.พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ (ดิเรก) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร เป็น พระมงคลพัฒนาภรณ์ 57.พระครูวรคุณประยุต (พิพัฒน์) วัดพิพัฒนมงคล จ.สุโขทัย เป็น พระนครพัฒนพิธาน 58.พระครูกิตติวโรปการ(ทองพูน) วัดสระจันทราวาส จ.ขอนแก่น เป็น พระมงคลกิตติวงศ์ 59.พระครูปทุมวรกิจ(ชำนาญ) วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี เป็น พระมงคลวโรปการ 60.พระมหาสมศักดิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เป็น พระอุดมบัณฑิต

61.พระมหากวิพัฒน์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระอุดมปรีชาญาณ 62.พระมหาปรีชา วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เป็น พระปรีชามงคลญาณ 63.พระมหาสมศักดิ์ วัดพระงาม จ.นครปฐม เป็นพระอุดมธรรมเมธี 64.พระมหานาวิน วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระอุดมธรรมวาที 65.พระมหาวิชิต วัดธาตุ จ.ขอนแก่น เป็นพระอุดมพุทธิญาณ 66.พระมหาสิทธิชัย วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลสุตาคม 67.พระมหาศักชาย วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลสิทธิการ 68.พระมหาบุญถิ่น วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เป็นพระมงคลสุตกิจ 69.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลวชิรากร 70.พระครูปัญญาภรณ์โสภิต วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลปัญญาภรณ์

71.พระครูโสภณเมธาวัฒน์ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลเมธาวัฒน์ 72.พระครูปรีชาธรรมวิธาน วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลธรรมวิธาน 73.พระครูเมธีธรรมานุยุต วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็นพระมงคลธรรมาภรณ์ 74.พระครูสิทธิธรรมมงคล วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลปริยัติสุธี 75.พระมหา มรว.นันทวัฒน์ ยุคล วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลสุทธิวงศ์ 76.พระครูวิภัชอรรถวาที (สุชิณวัชร) วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลธรรมภาณ 77.พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา เป็นพระมงคลรัตนสุธี 78.พระมหานิยม วัดลำผักชี กรุงเทพฯ เป็นพระศรีปริยัติมงคล 79.พระครูโพธารามพิทักษ์ วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี เป็นพระมงคลชัยสิทธิ์ 80.พระครูไพศาลชัยกิจ(ชวลิต) วัดเทพหิรัณย์ จ.ชัยนาท เป็นพระมงคลกิจโกศล

81.พระมหาสุวิทย์ วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพฯ เป็นพระอุตมวรญาณ 82.พระมหายอดรัก วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร เป็นพระอุดมปริยัติ 83.พระมหาอุเทียน วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น เป็นพระมงคลปริยัติธาดา 84.พระครูศรีรัตนาภรณ์ วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ เป็นพระมงคลรัตนาภรณ์ และ 85.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็นพระมงคลธีรคุณ

สมณศักดิ์

สมณศักดิ์

สมณศักดิ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon