มติชนมติครู : ผู้นำการศึกษายุค VUCA World

ผู้นำการศึกษายุค VUCA World

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และแรงสลับซับซ้อน ถ้าหากผู้นำไม่เข้าใจโลกแห่งเปลี่ยนแปลง จะถูก Disruptions อย่างแรง จะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคม และองค์กร ห้างร้าน ธุรกิจต่างๆ แม้แต่การศึกษาก็ไม่เว้น เมื่อถูก Disruptions ยากที่จะกู้ฟื้นคืนชีพโดยเร็ว

ในด้านการศึกษา ผู้นำการศึกษายุค VUCA World : 1.Volatility ความผันผวน 2.Uncertainty ความไม่แน่อน 3.Complexity ความสลับซับซ้อน 4.Ambiguity ความคลุมเครือ เมื่อโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุค VIUCA World ผู้นำ หรือผู้บริหารการศึกษา ต้องพัฒนาการศึกษาย่างมีเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสการเติบโตทางการศึกษา

1.โอกาสทางการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ ได้เรียน เข้าถึงทางการศึกษาเป็นอันดับแรก ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา

ยกตัวอย่างง่ายๆ ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้เรียนต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคน คนรวย ในเมืองชนบท และต้องมองโอกาสในการจัดการศึกษา ในอนาคตทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ

Advertisement

2.ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดการศึกษาในทุกระดับ ปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านกายภาพจิตภาพ สังคมภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยสภาพที่สังคมแตกต่างกัน ทั้งสังคมเมือง สังคมชนบท การบริหารจัดการศึกทั้งภาครัฐ และเอกชน แม้แต่ช่องว่างของคนรวย คนจน สังคม วัฒนธรรม ก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นได้ชัดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต

ขณะเดียวกันในระดับอุดมศึกษา ก็มีความเหลื่อมล้ำกัน ทั้งกลุ่มราชภัฏ ราขมงคล มหาวิทยาลัยนอกระบบ และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก และค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษาก็แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณวิกฤต เช่น COVID-19 จึงต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ และกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้ผู้นำ หรือผู้บริหาร หรือองค์กร สังคม ชุมนุมมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3.สร้างโอกาสการเติบโตทางการศึกษา เมื่อทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษา ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะทำให้การเจริญเติบโตทางการศึกษาตามมา เศรษฐกิจ สังคมก้าวหน้า ประเทศชาติก้าวสู่ความยั่งยืน ไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤต หรือไม่วิกฤต ยิ่งในสถานการณ์วิกฤต เป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

จะเห็นว่าผู้นำ หรือผู้บริหารการศึกษานั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุดหน้ามิยั้ง และต้องมองโลกอย่างทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุค VUCA World

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image