ฟังเสียง…คนวงการศึกษา หลัง ‘ครูตั้น’ พ้นเก้าอี้รมต. กับหน้าตา ‘เสมา1’ ในฝัน ?

ฟังเสียง…คนวงการศึกษา หลัง ‘ครูตั้น’ พ้นเก้าอี้รมต. กับหน้าตา ‘เสมา1’ ในฝัน ?

หมายเหตุ – ตามที่ศาลอาญาพิพากษาคดีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จำคุก 5 ปี  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จำคุก 7 ปี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จำคุก 6 ปี 16 เดือน และนายถาวร เสนเนียม จำคุก 5 ปี นายสุริยะใส กตะศิลา 2 ปี นางทยา ทีปสุวรรณ จำคุก 1 ปี 8 เดือน น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก จำคุก 1 ปี ส่งผลให้นายณัฏฐพล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการศธ. และต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)ใหม่ นั้น “มติชน”  สอบถามความคิดเห็นคนแวดวงการศึกษา อยากได้รัฐมนตรีว่าการศธ.คนใหม่ที่มีคุณสมบัติอย่างไร

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อำนวยการโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเลือกรัฐมนตรีว่าการศธ.คนใหม่ โดยต้องให้คนที่เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศชาติอย่างแท้จริง มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ทั้งนี้อยากให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน และต้องดูความแตกต่างของการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย เพราะการศึกษาแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต่างมีบริบทแตกต่างกัน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทำชำนาญเฉพาะด้านมาดูแลถึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ ก็ต้องจัดสรรแยกตามช่วงวัยตามระดับการศึกษาด้วย เพราะปัญหาที่ผ่านมาของ สพฐ.คือ ออกกฏระเบียบต่างๆ ออกมาใช้ร่วมกัน จึงเกิดปัญหาการปฏิบัติ และเกิดปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลมาตลอด ซึ่งเรื่องนี้ต้องรีบแก้เพราะหากปล่อยไปจะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการศึกษาอย่างมาก

ส่วนความก้าวหน้าในวิชาชีพ วิทยฐานะของครู ที่เป็นขวัญกำลังใจของครู ที่ตอนนี้ไม่มีความชัดเจน เพราะเปลี่ยนไปมาตลอด เมื่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ. คนใหม่เข้ามา ก็ควรเร่งสะสางเรื่องนี้ให้มีความชัดเจน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. คนใหม่ ควรจะมาเป็นแม่งานในการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ให้เสร็จทันภายในรัฐบาลนี้ รวมทั้งปรับกฎหมายลูกฉบับอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ด้วย ถือเป็นประเด็นใหญ่ที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.จะต้องเข้ามาจัดการและพัฒนา ทั้งนี้อยากฝากถึงรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ด้วย ถ้านโยบายไหนดีอยู่แล้วก็อย่าเปลี่ยน ให้ทำต่อไป แต่นโยบายไหนที่ไม่ดีก็ปรับ เพื่อให้การศึกษาสามารถต่อยอดต่อไปได้”

 นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี

ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.)

 

 

“คุณสมบัติรัฐมนตรีว่าการ ศธ. มี่ตนคาดหวัง คืออยากได้คนนอกที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษา ไม่ใช่คนที่มาจากโควตาการเมือง แต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะกล้านำคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.หรือไม่ แต่ถ้าต้องเป็ฯโควตาการเมือง ก็ขอให้เป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะมาแก้ไขปัญหาการศึกษา พัฒนาการศึกษาไทยให้กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ และที่สำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในศธ.ให้ได้ สิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่จะต้องแก้ไข  ในส่วนของการพัฒนาอาชีวศึกษา อยากให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.สนับสนุนอาชีวะให้มากขึ้น เพราะอาชีวะคือกำลังหลักของชาติ โดยจะต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มีอำนาจตัดสินใจพัฒนาอาชีวะของประเทศ ไม่ใช่ไปครอบงำการทำงานของคณะกรรมการ กอศ.รวมถึงสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระจายอำนาจให้สถานศึกษา ไม่ใช่สั่งการจากส่วนกลางเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่บุคลากรอาชีวะจะต้องได้รับการอบรมพัฒนาเพราะปัจจุบันบุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าที่ควร ทำให้ขาดโอกาสและขาดโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวะ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนครู ที่ถือเป็นปัญหาหลัก เพราะเมื่อสถานบันการศึกษาขาดแคลนครูก็ต้องเจียดเงินรายได้ไปจ้างครูอัตราจ้างมาสอน ทำให้ไม่มีเงินมาพัฒนาสถานศึกษา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโจทย์ที่รัฐมนตรีว่าการศธ.คนใหม่ จะต้องมาช่วยสนับสนุน เพื่อให้อาชีวะสามารถเป็นกำลังหลักของประเทศได้อย่างแท้จริง”

 นายศุภเสฏฐ์ คณากูล

นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.)

“หวังรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ จะเป็นคนที่รับฟังปัญหาอย่างรอบด้าน เข้าใจปัญหาการศึกษา และเน้นแก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบอย่างมาก ควรช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สั่งให้โรงเรียนเอกชนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น รวมถึงอยากให้เข้ามาแก้ไขและพัฒนาการศึกษาแบบภาพรวม ไม่ควรเน้นพัฒนาการศึกษาใน สพฐ.และสอศ. แต่ควรพัฒนาการศึกษาภาครัฐและเอกชนไปพร้อมกัน และขอให้ยกย่องครูเอกชนด้วย โดยให้ครูเอกชนได้รับสิทธิ สวัสดิการเท่าเทียมกับครูของรัฐ”

 จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ในฐานะประธานเครือข่ายครูโคราช

“อยากให้รัฐมนตรีว่าการศธ.คนใหม่ เป็นผู้ เปิดกว้าง เข้าใจ และรับฟังปัญหาของครูและบุคลากรการศึกษา เน้นพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพ  ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. คนใหม่ จะต้องเป็นคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ และพร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง ส่วนปัญหาการศึกษาที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคือ การปฏิรูปการศึกษา ยังมีเรื่องวิทยาฐานะครู และผู้บริหาร ควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เพราะครูและผู้บริหารถืงเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยอาจจะเน้นให้ครูและผู้บริหารสร้างเชิงประจักษ์ ซึ่งตะช่วยทำให้เราพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดี

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ต้องเร่งผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยจะต้องเน้นให้ครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง ส่วนการกำหนดชื่อเรียกตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จากผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่ ก็อาจจะไม่มีปัญหา แต่อาจจะมีผลทางจิตใจของผู้อำนวยการโรงเรียน และที่สำคัญต้องเน้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดมีจรรยาบรรณ ไม่ประพฤติผิดทางจรรยาบรรณเหมือนที่ปรากฎในข่าวอย่างที่ผ่านมา”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เหตุ ‘การเมือง-แผนฟื้นศก.’ ส่งผลตลาดทุนผันผวนต่อ ค่าบาทวันนี้ 30.10-30.30 บาทต่อดอลลาร์
บทความถัดไปมดดำ ประกาศพักหน้าที่พิธีกร ‘แฉ’ 3 วัน หลัง กสทช.ตำหนิ เทป ‘แอน จักรพงษ์’