สันตะปาปาฟรานซิส ส่งผู้แทนพบเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ช่วยถอดคัมภีร์โบราณที่ ร.7 ถวายพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มองซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักร ขอนิมนต์คณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนฯ ปริวรรตหรือถอดอักษร คัมภีร์อักษรขอม ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ถวายเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปขณะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1934 หรือปี พ.ศ.2477 หรือเมื่อ 82 ปีก่อน

พระเทพวีราภรณ์เปิดเผยว่า มองซินญอร์วิษณุ พร้อมคณะผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักวาติกัน ได้เข้าพบเพื่อแจ้งพระสมณประสงค์ในองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักร องค์ที่ 266 ทรงดำริจะเปิดแสดงคัมภีร์โบราณ ที่เป็นของถวายแด่พระสันตะปาปาในทุกๆ พระองค์ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ในบรรดาคัมภีร์ที่จะนำมาจัดแสดงทั้งหมด มีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีการบันทึกเป็นอักษรขอม ซึ่งเป็นของถวายแด่พระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ถวายเมื่อครั้งเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1934 เวลา 11.30 น.

“ทางคณะวาติกันได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกว่า การเสด็จเยือนของพระมหากษัตริย์และพระประมุขจากนานาอารยประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าเมื่อปี พ.ศ.2515 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต แห่งวัดพระเชตุพนฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 อย่างเป็นทางการ ณ นครรัฐวาติกัน เพื่อการเสวนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและคริสตจักร ดังนั้น สำนักวาติกันจึงมอบหมายให้มองซินญอร์ วิษณุ เป็นตัวแทนนิมนต์คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ปริวรรตคัมภีร์อักษรขอมเล่มนี้” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กล่าว

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กล่าวว่า หลังจากที่ได้หารือร่วมกันแล้ว ทางวัดพระเชตุพนฯได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการปริวรรตคัมภีร์เล่มนี้โดยเร่งด่วน โดยมอบให้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นหัวหน้าคณะปริวรรตคัมภีร์อักษรขอม

ด้านมองซินญอร์ วิษณุกล่าวว่า ในนามคณะผู้แทนวาติกัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ทางคณะสงฆ์ไทย โดยพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความเมตตาเป็นอย่างมาก ที่จะจัดหาคณะสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญอักษรขอม เป็นคณะทำงานในการปริวรรตคัมภีร์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปทราบดีว่าวัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถหลายรูปและวัดก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ดังนั้นการได้ทำงานร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นการสานสัมพันธ์มิตรภาพอันดีระหว่างคริสตจักรโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาและพระพุทธศาสนาที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งอดีตให้ดำเนินต่อไปอย่างงดงาม

tr1

tr6

ด้านพระสุธีธรรมานุวัตร (ผศ.ดร.เทียบ สิริญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ และคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ให้เป็นหัวหน้าคณะปริวรรตคัมภีร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุด ที่ได้รับการติดต่อจากทางคณะวาติกัน ให้ปริวรรต (ถอดอักษร) คัมภีร์สมุดข่อย ซึ่งมีการบันทึกด้วยอักษรขอม อาตมภาพในฐานะหัวหน้าคณะปริวรรตคัมภีร์ จะทำงานร่วมระหว่างคณะสงฆ์ภายในวัดที่มีความรู้ความสามารถด้านอักษรขอมและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินสิ้นปีนี้จะแล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทางคณะวาติกันจะนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆ อีก 7 ภาษา เพื่อนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน

ขณะที่พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ หัวหน้าคณะทำงานในเรื่องการประสานงานทั้งหมด กล่าวว่า ได้รับมอบหมายในส่วนของการประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งคณะสงฆ์ที่ดูแลในส่วนนี้ นอกจากตนแล้ว ยังมีพระครูสิริวีราภรณ์ พระครูวิริยธำรงค์ และพระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ด้วย หลังจากที่คณะทำงานปริวรรตคัมภีร์ ซึ่งมีพระสุธีธรรมานุวัตร เป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะประสานงานไปยังคณะรัฐบาลไทยและทางวาติกัน ในการนำคัมภีร์เล่มนี้ไปถวายแด่องค์พระสันตะปาปาฟรานซิส เพื่อนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ตามพระสมณประสงค์ในพระองค์ท่านต่อไป การได้ทำงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯและประเทศไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon