“ม.เทคโนโลยีมหานคร” ขึ้นครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021   

SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2021 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์https://www.scimagoir.com/ โดยปีนี้มีเพียง 27 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งนักวิจัย ในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ

ในปี 2021 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มการจัดอันดับของ SIR มีทั้งหมด 27 สถาบัน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ1 และอยู่อันดับ 21 ของประเทศ อันดับ 813 ของโลก หากจำแนกเป็นด้านต่างๆ ในระดับโลก พบว่า ด้านการวิจัย อันดับที่ 470 ของโลก ด้านนวัตกรรม อันดับที่ 495 ของโลก และด้านสังคมอันดับที่ 251 ของโลก

Advertisement

โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2021 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

สำหรับผลการจัดอันดับประเภทภาพรวม (Overall Rank) มีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับจำนวน 27 แห่ง ดังนี้

อันดับประเทศ            อันดับโลก

1                              (540)      Mahidol University

2                              (568)      Chulalongkorn University

3                              (701)      Chiang Mai University

4                              (707)      Kasetsart University

5                              (717)      Prince of Songkla University

6                              (719)      Khon Kaen University

7                              (751)      Ubon Ratchathani University

8                              (755)      Mae Fah Luang University

9                              (757)     King Mongkut’s University of Technology Thonburi

10                           (760)      Naresuan University

11                           (767)      Walailak University

12                           (770)      University of Phayao

13                           (778)     Thammasat University

14                           (783)     Silpakorn University

15                           (786)      Suranaree University of Technology

16                           (787)     Srinakharinwirot University

17                           (797)      Asian Institute of Technology

18                           (802)      Mahasarakham University

19                           (804)      King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

20                           (808)      King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

21                         (813)      Mahanakorn University of Technology

22                           (817)      Mahawithayalai Rangsit

23                           (821)      Burapha University

24                           (824)      Maejo University

25                           (826)      Rajamangala University of Technology Isan

26                           (829)      Suan Sunandha Rajabhat University

27                           (856)      National Institute of Development Administration

ขอบคุณที่มา : https://www.eduzones.com/2021/04/10/scimago-institutions-rankings/?fbclid=IwAR1_QdddJI48h6XgrSkUeBhaI6I4-MQPrELEedRnzKPK9v22Ne5Y9GtKmok

ดูการจัดอันดับภาพรวมของประเทศได้ที่ :   https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA&ranking=

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.mut.ac.th/popup

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image