รายงาน : ‘โทล์ลเวย์’ ส่งต่อความรู้ นิสิต ม.เกษตรฯ ศรีราชา

รายงาน : ‘โทล์ลเวย์’ ส่งต่อความรู้ นิสิต ม.เกษตรฯ ศรีราชา

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ให้แก่ นิสิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี นำทีมโดย น.ส.ปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทในทุกแง่มุม

โดยทีมงานได้เปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็น นำเสนอโครงการเพื่อสังคม และคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาปฎิบัติจริง โดยบริษัทสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้พบประสบการณ์จริงของการทำงาน เรียนรู้กับอุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายซีเอสอาร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม Tollway Better Way เพื่อผลิตนิสิตที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม

น.ส.นิษฐเนตร์ กองชนะ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มก.วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำ โครงการสร้อยแมสปลอดภัยสร้างวินัยให้ตนเอง เล่าว่า แรงจูงใจในการเลือกทำโครงการนี้ เกิดจากการติดตามข่าวสาร และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ แม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่มักนำมาไว้ใต้คาง ทำให้หน้ากากอนามัยได้รับเชื้อโรค เมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย

“การทำโครงการในครั้งนี้ ทำให้หนู และเพื่อนร่วมทีม มีประสบการณ์การเรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง พวกเราได้รู้จักการวางแผน แก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกันกับเพื่อน ที่สำคัญได้ลงมือปฏิบัติจริง” น.ส.นิษฐเนตร์ กล่าว

ส่วน น.ส.พิชามญชุ์ กิมศรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มก.วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำ โครงการ พร้อม Play พร้อม Learn เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอารมณ์ ความแม่นยำ และความสามัคคี ผ่านอุปกรณ์การเล่น และเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน กล่าวว่า ได้รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน การทำงบ สร้างความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลาให้มากขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มก.วิทยาเขตศรีราชา เสริมว่า โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในวิชาของหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่อยากให้นิสิตรู้ว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของแต่ละองค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งดอนเมืองโทล์ลเวย์ส่งบุคลากร และเงินทุนสนับสนุนวิชานี้มา 2-3 ปี ให้โอกาสนิสิตนำเสนอโครงการ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และต่อยอดคิดเป็นโครงการเพื่อสังคม นับว่าให้นิสิตได้ฝึกคิด หาวิธีการ จัดทำงบ เห็นถึงปัญหา และอุปสรรคในการทำงานจริง

ด้วยแรงสนับสนุนที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหล่อหลอมให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รู้คุณค่าของการเสียสละ เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ส่งมอบความรู้ และประสบการณ์แก่เยาวชน ให้เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon