กก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตร 7 สาขาอาชีพ ส่งต่อ 8 วิทยาลัยนำร่องขับเคลื่อนพร้อมขยายผล

กก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตร 7 สาขาอาชีพ ส่งต่อ 8 วิทยาลัยนำร่องขับเคลื่อนพร้อมขยายผล ชี้สอดรับกับนโยบาย ‘ตรีนุช’ ในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรการฝึกอบรม ของสถานศึกษานำร่อง 8 วิทยาลัย และสถานประกอบการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานระบบราง , โลจิสติกส์และซัพพลายเชน , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ,ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์พลังงาน และพลังงานทดแทน , อาหาร และเกษตร ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ , และแม่พิมพ์ ซึ่งนอกจากปรับปรุงหลักสูตรแล้วจะมีการเติมประสบการณ์ของนักศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีวุฒิการศึกษาและทักษะอาชีพที่แท้จริง ทันสมัยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้หากเรื่องใดที่เรียนมาแล้วก็เปิดให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ด้วย

นายอำนาจ กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้สถานศึกษานำร่อง 8 วิทยาลัยที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ CVM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนำร่องสาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบราง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำร่องสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำร่องสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นำร่องสาขาปิโตรเคมีเคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำร่องสาขาอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นำร่องสาขาเกษตร วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี นำร่องสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นำร่องสาขาแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์ จะต้องไปขับเคลื่อนต่อโดยปรับปรุงหลักสูตรของตนเองและขยายผลไปยังวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ CVM อีก 17 แห่ง และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่เป็น node 17 แห่ง ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 42 สาขาวิชา/สาขางาน

การเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน กับ มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้เป็นความร่วมมือระหว่างสกศ. กับ สอศ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ .. 2562 – 2565 ’ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไปเมื่อวันที่ 29 ..2563 และ สอดคล้องกับนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ  ซึ่ง สกศ.เปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษานายอำนาจกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เน็ตฟลิกซ์เล็งเพิ่มเกม กระตุ้นยอดผู้ใช้งาน หลังกำไรหด
บทความถัดไป‘ใหม่ ดาวิกา’ ถาม ปชช.ต้องอดทน ต้องสู้กันอีกนานแค่ไหน ทุกคนควรได้สิทธิพื้นฐานอย่างทั่วถึง