มฟล. ครบ 23 ปี เติบโต ต่อยอด เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ครบรอบ 23 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 สถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างปรับตัว มฟล.ก็เช่นเดียวกัน ได้แสดงพลังขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานและดำเนินภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันเช่นนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ เป็นอธิการบดี

มฟล. ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ยึดมั่นปฏิบัติสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี 2542 จำนวน 62 คน เริ่มจาก 2 สำนักวิชา พร้อมประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตั้งแต่เริ่มต้น และให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ภาษาจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 14,812 คน เป็นต่างชาติ 670 คน เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และ จาก 40 ประเทศ 6 ทวีป โดยเปิดสอนทั้งหมด 15 สำนักวิชา มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 33,000 คน

ในปีนี้สถานการณ์โควิด มฟล.ได้ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งยังส่งเสริมอาจารย์ได้พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย ก้าวข้ามข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์เพื่อคงคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษาทั้งทางวิชาการควบคู่กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Learning Innovation Institute (MLii) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอด ผ่านโครงการ MFU Academy โดยเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการรูปแบบใหม่ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคม (Lifelong learning)

และเพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน Disruption นี้ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินงานด้าน Digital Transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์-ความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง), หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพและชีวการแพทย์ (ระดับปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ด้านงานวิจัย ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติถึง 289 ผลงาน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากภายนอกมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งยังเป็น 1 ใน 13 สถาบัน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 หรือ Reinventing University

ด้านความเป็นนานาชาติ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ จำนวน 156 ฉบับ ได้เชิญนักวิชาการ นักวิจัยที่มีผลงานและชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านโครงการ Visiting Scholar Online ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 ท่าน

มหาวิทยาลัยขยายกรอบการเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการแก่สังคมผ่านกระบวนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ-เอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือตอนบน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการแพทย์

23 ปีของ มฟล. ได้สั่งสมองค์ความรู้จนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ทั้งด้านภาพรวม ด้านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติ

ทั้งยังได้รับคะแนนการประเมิน 94.96 คะแนน อยู่ในระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระทางค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จัดหา SIM Internet เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย

ด้านการให้บริการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง Wellness Center โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งเปิดบริการเมื่อ 2561 มีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมให้บริการศูนย์เฉพาะทางอย่างครอบคลุม และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล

วิกฤตโควิด-19 ได้เปิดหอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัด-โครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไปแล้ว 1,515 คน ให้บริการเป็นศูนย์การฉีดวัคซีนไปแล้ว 21,599 คน 

ทั้งมหาวิทยาลัยยังได้องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเป็นฐานประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก Nano Guard มีประสิทธิภาพกรองอนุภาค PM2.5 มากกว่า99%และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหรือหุ่นยนต์ขนส่งควบคุมระยะไกล ตลอดจนจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง COVID19: Seminar for Seeking Solutions Border Area มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลก (WHO) และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาให้ความรู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามปัญหาและความต้องการของชุมชนรวม 15 ตำบลใน 7 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 300 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวง อว. ต้นสังกัด

ยังได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เจ้าคุณวัน โดยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อผ่านโครงการ อว.พารอด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้งมีโครงการส่งน้ำจากใจให้ด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19 โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาสาส่งน้ำดื่มให้ทีมหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตภารกิจด่านหน้า

23 ปีแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองค์กร ด้วยหลักการ New Different Better และ Together เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จองเกือบเต็มแล้ว เช็กเงื่อนไข ‘นนท์ booster’ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 28-30 ก.ย.นี้ 
บทความถัดไปมะกันมาแรง! ขึ้นนำยุโรป 6-2 คะแนน จบวันแรกศึกกอล์ฟประเพณี ไรเดอร์คัพ