เอาจริง! มติ ก.พ.อ.สั่งทบทวน ‘รศ.-ผศ.’ ราชภัฏสารคาม 43 ราย จ่อถอน ม.พิษณุโลกอีก 50 ราย

เอาจริง! มติ ก...สั่งทบทวนรศ.-ผศ.มรภ.มหาสารคาม 43 ราย หลังพบปลอมเอกสารลายเซ็น จ่อถอนตำแหน่งวิชาการ ม.พิษณุโลกอีก 50 ราย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม และมีมติตามมาตรา 14 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอให้สภา มรภ.มหาสารคาม ทบทวนการแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 43 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่ง รศ.จำนวน 14 ราย และ ผศ.จำนวน 29 ราย

“โดย ก.พ.อ.มีความเห็นว่าดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว และพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีการปลอมแปลงลายเซ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้สภา มรภ.มหาสารคามเร่งพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผลให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภา มรภ.มหาสารคาม ทราบเหตุดังกล่าวด้วย” นายเอนก กล่าว

นายเอนกกล่าวต่อว่า หากสภามิได้ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า หรือไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ก.พ.อ.จะขอให้สำนักงานปลัด อว.เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ รัฐมนตรีว่าการ อว.ใช้อำนาจตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ต่อไป ที่สำคัญ ก.พ.อ.ขอให้สภา มรภ.มหาสารคาม พิจารณาด้วยว่ากรณีดังกล่าวมีผู้บริหาร หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย กระทำความผิดทางวินัยด้วยหรือไม่ ถ้าพบว่ามีให้ดำเนินการทางวินัย และแจ้งผลการพิจารณาในส่วนนี้ให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินี้ด้วยเช่นกัน

นายเอนกกล่าวว่า นอกจากนี้ ก.พ.อ.ขอให้สภาปรับปรุงระบบการดำเนินการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน รวมถึง การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยเคร่งครัดตามความมาตรา 14 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินี้ และรายงานให้ ก.พ.อ.ทราบ

“ก.พ.อ.ขอให้สำนักงานปลัด อว.พิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารในการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการของ มรภ.มหาสารคาม ตามพยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ รวบรวมได้ เพื่อให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการต่อไป” นายเอนก กล่าว

นายเอนกกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 9/2564 มีมติในกรณีเกิดขึ้นที่คล้ายคลึงกับ มรภ.มหาสารคาม คือการทุจริตการขอตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยให้สภาถอดถอนตำแหน่ง 50 ราย เป็น ผศ. 42 ราย และ รศ. 8 ราย และ สป.อว.จะไม่นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) 1 ราย โดยให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกไปตรวจสอบ และทบทวนใหม่ ซึ่งตนจะให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับ มรภ.มหาสารคาม พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้ อว.ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงทุกสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐ และเอกชน เพื่อให้ระวัง และป้องกันการเกิดทุจริตการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบการศึกษา และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลาง เคาะ ส่วนราชการ เบิกจ่าย ‘ชุดตรวจ ATK ได้ตามจริง’
บทความถัดไป9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง