รายงาน : ติดอาวุธ..ครูอังกฤษ ม.ปลาย สอน ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ แบบง่ายๆ

รายงาน : ติดอาวุธ..ครูอังกฤษ ม.ปลาย สอน ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ แบบง่ายๆ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของนิวซีแลนด์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเกือบ 300 คน

ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในการเป็นประธานเปิดงานว่า จ.ศรีสะเกษ ให้ความสำคัญกับการจัดการ และพัฒนาการศึกษา ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 6 จังหวัด เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่

โดย จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 โดยพัฒนามาสู่การจัดกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาของจังหวัด ที่มีชื่อจากอักษรย่อว่า SISAKET ASTECS ประกอบด้วย สมรรถนะหลักพื้นฐาน และสมรรถนะหลักทั่วไป การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถนะพื้นฐานด้วย ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Erina Hunt, Online Blended English Language Programmes Coordinator หรือ เอริน่า ฮันท์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยโอทาโกของนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร e-learning รวมถึง การสอน และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่สำคัญ และปัญหาทั่วไปที่นักเรียนไทยพบเจอกับการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์ และในชั้นเรียนปกติ

นอกจากนี้ ได้นำเสนอแนวทาง และเทคนิคต่างๆ ในหัวข้อ “เทคนิคพิชิตความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนไทย” โดยนำกรณีศึกษามาเปิดให้ดู หารือเกี่ยวกับปัญหา นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบวิธีการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม เปิดบันทึกวิดีโอคำแนะนำ และกลยุทธ์การสอนในชีวิตจริง พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์

ซึ่ง เอริน่า ฮันท์ ได้แนะนำแนวปฏิบัติในการสอนภาษาอังกฤษ ไล่เรียงจาก เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ และเข้าใจหลักภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้น คือ ใช้วิธีการร่วมสมัย และการสื่อสารที่มีส่วนร่วมแบบไดนามิก ด้วยแนวทางทักษะแบบบูรณาการที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในผู้เรียน ใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานระหว่างการสื่อสาร กิจกรรม ความร่วมมือ การประเมิน และการจัดการ

รวมถึง การมีส่วนร่วมของทุกคน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะทางออนไลน์ หรือแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน ควบคู่ไปกับความสมดุลที่ดีของทักษะการรับรู้ (Receptive skill) ที่เน้นการอ่าน การฟัง และทักษะการสร้างภาษา (Productive Skill) ที่เน้นการพูด และการเขียนที่มีประสิทธิผล ผสมผสานกับแรงบันดาลใจ และความสนใจของนักเรียน จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนที่ดี และเพิ่มพูนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

ทักษะที่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยจะต้องมี หรือเรียนรู้เพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน แน่นอนว่าคือการสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ภาษา วิธีที่การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนวิธีการสอนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องมีพื้นฐาน และความเข้าใจด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเรียนรู้คำศัพท์ และไวยากรณ์ การวิเคราะห์วาทกรรม และระบบเสียงภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ และเข้าใจลักษณะของผู้เรียน และให้อิสระในการเรียนกับพวกเขา เช่น เรียนภาษาผ่านการใช้คอมพิวเตอร์

เทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอน และผู้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างแรกคือต้องสร้างความไว้วางใจ และความสามัคคีภายในกลุ่มผู้เรียน โดยการเล่าแบ่งปันเรื่องเล่าส่วนตัว ระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มผู้เรียน ตระหนักถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ที่สำคัญต้องทำให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะเป็นที่ปลอดภัยที่ทุกคนกล้าจะผิดพลาดได้

เอริน่า ฮันท์ อธิบายว่า สำหรับเทคนิคนี้ สามารถใช้กับห้องเรียนออนไลน์ และห้องเรียนจริง ขณะที่พื้นที่ในห้องเรียนจริง ต้องเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น เกม โปสเตอร์ การ์ดสนทนา หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษรอบตัวด้วย

เทคนิคการสอนไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเครียด และมีสมดุลทั้งการเรียน และการทำงาน เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ เอริน่า ฮันท์ อยากแนะนำให้ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยนำไปใช้ด้วย นั่นก็คือ “การสอบแบบเปิดหนังสือ” หรือให้การบ้าน ที่มีการใบ้คำตอบไว้บ้างแล้ว คำตอบไม่จำกัดตายตัว หรือไม่จำกัดเวลาในการคิด หรืออาจจะให้การบ้านเป็นการเขียนบทความ แล้วนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนของอีกวัน ซึ่งผู้เรียนจะเริ่มต้นกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และได้พิจารณาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายภาพ ไปจนถึงแนวคิดที่จำเป็นในการอธิบายภาพ

สำหรับช่วงล็อกดาวน์นี้ หากผู้เรียนต้องเรียนออนไลน์ตลอดทั้งวัน การให้การบ้านแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียน ช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลานอกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกาย และจิตใจมีสุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon