เช็กเลย! สพฐ.ออก 6 แนวปฏิบัติให้ ร.ร.ทั่ว ปท.เตรียมพร้อมเปิด On Site เทอม 2/64 วันที่ 1 พ.ย.นี้

เช็กเลย! สพฐ.ออก 6 แนวปฏิบัติให้ ร.ร.ทั่ว ปท.เตรียมพร้อมเปิด On Site เทอม 2/64 วันที่ 1 พ.ย.นี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายหลังได้รับนโยบายจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน ในรูปแบบ On Site ให้ได้มากที่สุด ดังนี้

1.ประเมินตนเองในระบบ Thai Dtop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียว จึงยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85%

3.นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

4.สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการ กพฐ.เห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียน

5.เมื่อคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติให้เปิดเรียน สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม 6 มาตราหลัก คือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลดการแออัด ลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่ให้เข้าพื้นที่เสี่ยง และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติ 6 มาตรการเสริม คือ Self-care ดูแลเอาใจใส่ ปฏิบัติ มีวินัย รับผิดชอบตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว เมื่อกินอาหาร Eating กินอาหารปรุงสุก Track ลงทะเบียบเข้า-ออกโรงเรียน Check สำรวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยง ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง Quarantine กักตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด

และปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด คือ ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด เป็นต้น จัด School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด

และ 6.สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon