สอศ.พร้อมเปิดเรียนทั่วประเทศ 109 แห่งเรียนออนไซต์ เรียนผสม 531 แห่ง

สอศ.พร้อมเปิดเรียนทั่วประเทศ 109 แห่งเรียนออนไซต์ เรียนผสม 531 แห่ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( กอศ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่น และชุมชนที่ห่างไกล ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ดังนั้น จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมใน  การรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในสถานศึกษา

สอศ.ได้จัดทำ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้อย่างปลอดภัย  ทั้งนี้ แต่ละสถานศึกษา สามารถนำแนวทางปฏิบัติฯ ไปปรับใช้ตามบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความเชื่อแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

เลขาธิการกอศ. กล่าวไปว่า สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัด สอศ. ที่รายงานผลความพร้อมของการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 832 แห่ง จากทั้งหมด 869 แห่ง คิดเป็น 95.75%  โดยทุกพื้นทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม  พื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้ม จะดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน Online และOnsite จำนวน 531 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.83 มากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบออนไลน์ (Online) 100% จานวน 192 แห่งคิดเป็นร้อยละ 23.08 และรูปแบบการเรียนแบบ Onsite 100 % จำนวน 109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.10

ทั้งนี้กรณีที่สถานศึกษาใช้รูปแบบ Onsite  และรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ก็จะมีการเรียนการสอน ก็สามารถนำเนินการได้หลายกรณี เช่นเปิดการเรียนการสอน ในแบบปกติ (วันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 .)  หรือ เรียนแบบสลับสัปดาห์เรียน (เข้าเรียน 1 สัปดาห์ หยุดเรียน 1 สัปดาห์) หรือแบบสลับเวลาเรียน (ช่วงเช้า , ช่วงบ่าย)  หรือ แบบสลับวันเรียน (เรียนแบบวันเว้นวัน) , (วันคู่ วันคี่) ซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon