‘แผน วรรณเมธี’นั่งเก้าอี้ ปธ.พสล.สมัยที่ 5

แผน วรรณเมธี(กลาง)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่สำนักงานใหญ่จินกักนิกาย กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) กล่าวภายหลังปิดการประชุมใหญ่พสล.ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน และชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชน” โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายมาร่วมประชุมกว่า 10 ประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ว่า การประชุมครั้งนี้ ตรงกับวันฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาจินกักนิกาย ซึ่งเป็นนิกายพุทธที่มีผู้นับถือมากที่สุดในเกาหลีใต้ และที่สำคัญในการประชุมใหญ่มีการเลือกประธาน พสล. โดยมีมติเลือกนายแผน วรรณเมธี ประธาน พสล.ให้ดำรงตำแหน่งประธาน พสล.เป็นสมัยที่ 5

นายพัลลภกล่าวต่อว่า หลังปิดการประชุม คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดงาน คือ พสล.และจินกักนิกาย ที่เตรียมการอย่างหนักสำหรับงานครั้งนี้ โดยได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ พร้อมทั้งได้มีปฏิญญาเกาหลีใต้ 6 ข้อ ได้แก่ 1.ศาสนาพุทธคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตประจำวัน เราต้องตระหนักในความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นประชากรโลก โดยใช้ความปรองดอง และความอดทน 2.ยอมรับว่าสันติภาพและความมั่นคงเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้ปัจเจกชนมีสุขภาพและจิตใจที่ดี 3.สนับสนุนให้ศูนย์ภาคีและผู้เกี่ยวข้องกับ พสล.ดำรงไว้ซึ่งพันธกรณีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเสริมสร้าง พสล.4.สิ่งแวดล้อมโลกขณะนี้ถูกคุกคาม ชาวพุทธต้องมีสติและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5.เราได้ตั้งคำขวัญของ พสล.ว่า “ความสามัคคีมาจากสติปัญญาและความเห็นอกเห็นใจ” และ 6.การประชุมครั้งที่ 29 ของ พสล.จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่เมืองนะริตะ ประเทศญี่ปุ่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon