สพฐ.แจงหลักสูตรใหม่กำหนด6 สมรรถนะผู้เรียน บูรณาการ ตัวชี้วัด 70 ผลลัพธ์

สพฐ.แจงหลักสูตรใหม กำหนด6 สมรรถนะผู้เรียน บูรณาการ ตัวชี้วัด 70 ผลลัพธ์

นางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ ..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำ ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน .…..(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะสำคัญ ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน และสมรรถนะเฉพาะ ซึ่งเป็นสมรรถนะประจำรายวิชา

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า การจัดทำ ร่างกรอบหลักสูตรฯ ดังกล่าว ช่วยหลอมตัวชี้วัดและการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระซึ่งช่วงชั้นที่ 1 หรือประถมศึกษาปีที่1-3 ได้ออกมาเป็น 70 ผลลัพธ์การเรียนรู้ และกำลังดำเนินการในช่วงชั้นต่อๆไป ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการของการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม265 โรงเรียนจาก 8 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสผ่านการใช้กระบวนการพี่เลี้ยงพาทำหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระดมความคิดเห็น ใน 13 โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางผ่านการระดมสมอง และมีการอบรมและสร้างความเข้าใจผ่าน online โรงเรียนนำร่องและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ CBE Thailand (https://cbethailand.com/)

ในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตอนนี้ไม่มีความกังวลแต่ประการใด เพราะสถานศึกษามีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง ผนวกกับการพัฒนาอบรมครูในการสอน Active Learning ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประสานกับนักวิชาการในพื้นที่ และมีการบูรณาการตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน .. 2551 จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใด ก็ให้ความสำคัญกับเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนนางเกศทิพย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon