สอศ.ระดมสมองพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง “เร่งเครื่องอาชีวศึกษาเอกชน สู่ทักษะแห่งอนาคต (Boost up the private vocational education to the future skills)” ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  โดยมีความตั้งใจว่าเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารและครู ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 500 คน

รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเอกชน ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ที่ร่วมผลิต และ พัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น ทั้งการบริหารจัดการ การเสริมสร้างศักยภาพครู และนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สำคัญ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การอาชีวศึกษาเอกชน จึงจำเป็นต้อง “เร่งเครื่อง” ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้เรียน อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “การศึกษาเพื่ออาชีพ” สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ได้ร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดจนอาชีวศึกษาชาติ สามารถขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชน ให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  โดยขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ได้นำโค้ดดิ้ง  ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งโค้ดดิ้ง คือ การสอนให้คนคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุ มีผล เป็นระบบเชิงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เพราะฉะนั้นจึงสามารถนำหลักการไปปรับใช้กับบริบทต่างๆ ได้ และสามารถนำไปใช้ในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนสาขาใดก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ด้าน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ. มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของการอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของคนในชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา แก้ปัญหาการจัดการศึกษาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon