อาจารย์-นศ.-ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่ ยื่น 255 ชื่อ จี้เลิกข้อบังคับสรรหาอธิการฯ หลังห้ามใช้วิธีหยั่งเสียง

อาจารย์-นศ.-นศ.เก่า ยื่น 255 รายชื่อ ยื่นเลิกข้อบังคับสรรหาอธิการฯ มช. หลังห้ามใช้วิธีหยั่งเสียง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม มีรายงานว่าตัวแทนผู้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ม. เชียงใหม่ เพื่อให้ยกเลิกข้อบังคับเรื่องการสรรหา และให้มีกระบวนการหยั่งเสียงอธิการบดีคนใหม่ โดยจะติดตามความเห็นและความคืบหน้าภายใน 7 วันข้างหน้า (15 ธันวาคม 2564)

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น หลังมีการเปิดเผยข้อบังคับสรรหาอธิการบดี ม.เชียงใหม่ ให้ใช้วิธีหารือกัน ห้ามไม่ให้ใช้วิธีเลือกตั้ง ผู้สมัครคนใดสนับสนุนการเลือกตั้งและการหยั่งเสียง คณะกรรมการก็สามารถตัดชื่อออกได้

รายชื่อผู้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกมีดังนี้

1. กชกร ไลศิริพันธุ์ นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2. กนกรัตน์ ภิญโญ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
3. กนกลักษณ์ ศุภกนิษฐถวิล นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
4. กนกวรรณ สมศิริวรางกูล อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
5. กนิน แลวงค์นิล ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
6. กรกนก พิทยะปรีชากุล ศิษย์เก่า
7. กรวิภา อินทำ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
8. กฤษฏิ์ กันทวงค์ นักศึกษา
9. กฤษณ์พชร โสมณวัตร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
10. กฤษณุ ครองเวียง นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
11. กัญญาณัฐ พูนพัฒน์ธนโชคนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12. กัญญาณัฐ สุภามณี นักศึกษา
13. กัญญาภัค วัฒนธรรม นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14. กาญจนา ปานอินทร์ ศิษย์เก่า
15. กุลปรียา อยู่สบาย นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
17. เกณิกา พวงเกาะ นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
18. เกรียงศักดิ์ แก้วกันยา นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
19. เกวลิน นามเทพ นักศึกษา
20. เขมชาติ ตนบุญ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์
21. คมสรร สายเทพ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. คหัฐ เศรษฐเสรี ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์
23. จตุรพร อะทูน นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
24. จรณินท์ อินสอน นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
25. จรานุวัฒณ์ แสนสุข นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26. จันทกานต์ ศิริสมบัติ นักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี
27. จารุกัญญ์ รักร่วม นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
28. จิรภัทร นาคดี นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
29. จิรวรรณ เภาวิเศษ ศิษย์เก่า
30. จิรายุทธ์ ฟูแก้ว นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
31. จุฑารันนท์ กุลศรีไชย นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
32. เจตรินทร์ เพียงตา นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
33. เจนสมุทร แสงพันธ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
34. ฉัตรชนก ขัดวาน นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
35. ชญานนท์ แก้ววรรณ นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
36. ชนม์นิกานต์ แก้วปานมา ศิษย์เก่า
37. ชนาโชติ หมื่นใจ ศิษย์เก่า
38. ชลดา ศรีวิชา นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
39. ชลลดา ช่างบุ นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
40. ชวิน ศุภอภิรดีธรรม นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
41. ชัชวาล ปุญปัน อาจารย์ (เกษียณ) คณะวิทยาศาสตร์
42. ชัญญา วิสุทธิ์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
43. ชัยพงษ์ สำเนียง ศิษย์เก่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.น.
44. ชาญคณิต อาวรณ์ ศิษย์เก่า นักวิชาการอิสระ
45. ชาญชัย วิสุทธิรังษีอุไร ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
46. ชาติชาย เขียวงามดี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
47. โชตะ ฟูจิตะ ศิษย์เก่า
48. โชติธนพัฒน์ รัตนทิพย์ ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์
49. ญาริดา กำเนิดทอง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
50. ฐิระพลัฏศฐ์ ฐิตะสุต ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์
51. ณฐกานต์ภู ตามเดช นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
52. ณฐนน เรืองวัฒนานนท์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
53. ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
54. ณรงเดช อุฬารกุล ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์
55. ณัฏฐพล หาญคำ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
56. ณัฏฐ์รดา แก้วมา นักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
57. ณัฏฐ์วรกร รัตนมาโนชญ์ นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
58. ณัฐดนัย ขันใจ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
59. ณัฐธิดา แก้วแว่น นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
60. ณัฐนันท์ ขันคำ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
61. ณัฐนันท์ หม่อมศรี นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
62. ณัฐพล วสันต์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
63. ณัฐวุฒิ เครือครัด นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
64. ณัฐวุฒิ บุญมา นักศึกษา วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี
65. ณัฐวุฒิ อินอุ่นโชติ นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
66. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
67. ดำรงศักดิ์ อินทมูล ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
68. เดชาธร ปัทวิง นักศึกษา
69. ตรีรัตน์ ศรีกระจ่าง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
70. ตะวัน มุ่งสูงเนิน นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
71. เต็มจิต ฉั่วริยะกุล ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์
72. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
73. ทวีพัฒน์ แพรเงิน ศิษย์เก่า
74. ทศพล กรรณิกา นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
75. ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ คณะวิจิตรศิลป์
76. ทินกฤต นุตวงษ์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์
77. ทิพย์วิมล เสวกพันธ์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
78. ทิพากร ยานะทวี นักศึกษา
79. ธนกฤต ธนิตณัฐนาถ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
80. ธนดล เศรษฐีธร ศิษย์เก่า
81. ธนภัทร์ คำลือเกียร นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
82. ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์ ศิษย์เก่า
83. ธนาธร วิทยเบญจางค์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
84. ธเนศพล เจิมจันทร์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
85. ธวัฒน์ รัตนอุบล นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
86. ธัชพงศ์ เต็มป๊ก ศิษย์เก่า
87. ธันวา ลาสิงห์ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
88. ธารทิพย์ บูรณุปกรณ์ ศิษย์เก่า
89. ธีรวรรณ บุญญวรรณ อาจารย์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ (ลต.)
90. น.ส.อุทุมพร แดนดอกเอื้อง เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์
91. นงเยาว์ เนาวรัตน์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
92. นนทวัฒน์ ชัยวงค์ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
93. นภัทร นิราศภัย นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
94. นภัส ธรรมสุภา นักศึกษา
95. นราธิป วะชุม นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
96. นราวิชญ์ แดงหล้า นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
97. นรีกานต์ การิยา นักศึกษา มนุษยศาสตร์
98. นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
99. นวพล แก้วทันใจ ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
100. นววรรณ ธรรมวงศ์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
101. นัทมน คงเจริญ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
102. นันทินี ศรีสุข ศิษย์เก่า
103. นันทิยา รัตนศักดิ์ปกรณ์ นักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน
104. พิมพ์ผกา อินทะรส ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
105. สิรินญา ทองสว่าง นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
106. สิริพร มนตรี นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
107. ณัฐกาญจน์ พรมจันทร์ตา นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
108. ณัฐวุฒิ แซ่จาง นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
109. เดโชพล คำชาวนา นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
110. ทศวรรษ พันธ์พูล ประชาชน
111. วิภูรัฐน์ กิตินิรันดร์กูล นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
112. กัลชาญ เมืองนาง นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
113. กิตติธัช สัตยานุรักษ์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
114. ชวนากร เอี่ยมตะกูล นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
115. ชัชวาลย์ บุตรทอง ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
116. ธนภัทร ภู่ศิริ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
117. นพพร พวงสมบัติ เจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์
118. นภัทร ศรีตะพันธ์ ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
119. ปกรณ์ ศรีระทัต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
120. พงศกร รุ่งโรจน์ถาวร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
121. พริษฐ์ จันทเวทย์ศิริ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
122. รวิ โพธิ์แนม นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
123. วรวัจน์ อินประดิษฐ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
124. วศิน วสันติวงศ์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
125. วีรวงศ์ มาทอง นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
126. อดิศร เนตรทิพย์ ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
127. อภิปรัชญา คงดี นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
128. อภิวัฒน์ เกษงาม ศิษย์เก่า คณะการสื่อสารมวลชน
129. นาวินธิติ จารุประทัย นักศึกษา รองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130. นิฐิณี ทองแท้ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์
131. นินุช บุณยฤทธานนท์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์
132. โนรี แสงโมลี ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์
133. บวรภัค อิทธิเสรีกุล นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
134. บุญชนินทร์ สุทธสม ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์
135. บุณฑริกา พวงคำ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
136. เบญญทิพย์ เลิศธิ นักศึกษา เทคนิคการแพทย์
137. เบญญาภา ไชยศร นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
138. ปฏิภาณ ทิพย์มณี ศิษย์เก่า
139. ประนิฐญา บุญยารมย์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
140. ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์
141. ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
142. ปริณดา ปินตาพุฒ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
143. ปริยากร วัฒนศฤงฆาร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
144. ปรีญาวัลย์ ใจปินตา ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์
145. ปรียาภรณ์ ขันทบัว นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
146. ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์
147. ปัญญาวุธ พุ่มเมฆ นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
148. ปัณฑ์ธร กันทรัพย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
149. ปารณ บุญช่วย อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
150. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
151. ปิยพัชร์ ศรีวงค์ธนาชัย นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
152. พงศ์ภรณ์ พงษ์พันธุ์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์
153. พชร วิชัยรัตน์ นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
154. พนธกร จาวะลา ศิษย์เก่า
155. พยุภัทร คำมูล นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
156. พล เชาว์ดำรงค์ ศิษย์เก่า ภาควิชาธรณีวิทยา
157. พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
158. พลากร ยามะสัก นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
159. พศุตม์ ลาศุขะ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
160. พศุตม์ ห้วยลึก นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
161. พสิษฐ์ ธรรมรังษี นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
162. พัชรพล เมฆสุข นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
163. พัชระ จิะแก้ว ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์
164. พันธ์อิงคกานต์ ธนะหมอก นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
165. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
166. พิชชา ทรัพยสาร ศิษย์เก่า
167. พิชญ์รัตน์ เหล่าภักดี นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
168. พิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
169. พิชามญชุ์ ทรัพย์ไพบูลย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
170. พิมพ์มาดา ทุมมากรณ์ นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
171. พิสิษฏ์ นาสี อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
172. พิสุทธิศักดิ์ วัฒนาชัยกูล นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
173. พีรนิตย์ สิทธิสม นักศึกษา
174. พีรยุตม์ วงค์ตัน นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
175. พีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นักศึกษา
176. ภรภัทร อินทร์ปัญญา นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
177. ภัคจิรา ใจสม นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
178. ภัทรนันท์ วงค์ชัย ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์
179. ภาพิมล ฤทธิกรรณ์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
180. ภารดี ธรรมาภิชัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
181. ภาวินี ไชยวงค์ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
182. ภาสินี สินเทศ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
183. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ศิษย์เก่า
184. ภีมพล พุทธชน ศิษย์เก่า อิสระ
185. ภูตะวัน โคตเครื่อง นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
186. ภูมิระพี พนาสันติภาพ ศิษย์เก่า
187. ภูศิษฏ์ สีผึ้ง นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
188. มนทิชา วงศ์อินตา นักศึกษา คณะสังคมศาตร์
189. มิ่งมุกดา ใจอิ่มศิล ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
190. เมธาสิทธิ์ กลอนค้างพลู นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
191. เมริศ ตันตสถิตานนท์ ศิษย์เก่า
192. ยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ นักศึกษา มีเดียอาร์ท
193. รวิพร คัมภีรพงศ์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
194. รสริน คุณชม นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
195. ลาวัลย์ สมโภชน์ นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
196. ลิลิต วรวุฒิสุนทร นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
197. วนิชยา เทพสุคนธ์ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
198. วรภิพัฒน์ พัฒนาคีรีเขต นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
199. วรรณา แต้มทอง ศิษย์เก่า
200. วรากร แสงอาคม นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
201. วราภรณ์ เรืองศรี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
202. วัชรพล เกินชัย ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์
203. วัชรพล ศิริ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
204. วิชชารวี เกษมกุลทรัพย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
205. วิชุตา วนรังสิกุล นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
206. วิเชียร อันประเสริฐ ศิษย์เก่า
207. วิรัช ธัญน้อม ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์
208. วิโรจน์ อิงคากุล ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
209. วีรชน จินดาศักดิ์ นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
210. วีรภัทร จันทร์เริก นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
211. วีรภัทร นำอิน นักศึกษา
212. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ คณะวิจิตรศิลป์
213. ศศิกาญจน์ มหายาโน นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
214. ศักรินทร์ วงศ์วุฒิ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
215. ศิราพร ทิพย์รัตน์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์
216. ศิวัญชลี วิธญเสรีวัฒน์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
217. ศุภกร จันทร์เสรีวิทยา ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
218. ศุภเกียรติ เมืองแก้ว นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
219. ศุภรักษ์ พัดลม ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
220. ศุภวิชญ์ มากร นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
221. สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
222. สมรดา เกษแก้ว นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
223. สฤษดิ์ สิริธีรธำรง นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
224. สหัสวรรษ บุญสงค์ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
225. สหัสวรรษ ไลไธสง นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
226. สันติพร เกียรติศิริโรจน์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
227. สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
228. สิงห์ สุวรรณกิจ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
229. สิญา อุทัย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
230. สิทธิพล ไชยวงศ์แก้ว ศิษย์เก่า วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี
231. สิทธิพล สกุลพรรณ์ เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
232. สิรวิชญ์ ประสาท ศิษย์เก่า
233. สุทธิพันธุ์ นันทะชัย นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
234. สุธิดา สุตะวงค์ ศิษย์เก่า
235. สุนิตสา ใจยะเลิศ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
236. สุภวรา ทองเอก นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
237. สุภาวิดา สิงห์สุทธิจันทร์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
238. สุรกรานต์ ศรีทา นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
239. สุวิมล จำนง ศิษย์เก่า
240. อธิชา แสงบุญเรือง นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
241. อภิญญา จักร์แก้ว นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
242. อภิปุริส สุวรรณพันธ์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
243. อภิสิทธิ์ แปลงเหมือน นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
244. อมรเทพ เกษสุภะ นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
245. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
246. อรุษา ปัญญากดแก้ว ศิษย์เก่า
247. อัครกมล เลิศมโนกุลชัย นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน
248. อัญรัตน์ นันตาวงค์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
249. อาทิตยา ภูวนาถวิจิตร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
250. อานนท์ นงค์เยาว์ ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์
251. อานันท์ กาญจนพันธุ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
252. อิศรา ไกลถิ่น นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์
253. อิสริยา พงศภัคตระกูล นักศึกษา
254. เอเซีย บินตอเล็บ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์
255. เอื้อกานต์ กันทะลือ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon